Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.2

Investeren in provinciale cultuurhistorische structuren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

45

51

0

51

0

55

54

54

Directe lasten

313

399

0

399

0

432

432

432

Overdrachten

573

435

0

435

0

290

440

440

Subtotaal Lasten

932

885

0

885

0

777

926

926

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

932

885

0

885

0

777

926

926

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

932

885

0

885

0

777

926

926

Toelichting op de budgettabel