Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.1

Sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

419

437

0

437

0

461

458

455

Directe lasten

97

1.088

0

1.088

0

100

100

100

Overdrachten

643

13.117

-98

13.019

-1

5.703

5.703

5.703

Subtotaal Lasten

1.159

14.642

-98

14.544

-1

6.264

6.261

6.258

Baten

-5

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.154

14.642

-98

14.544

-1

6.264

6.261

6.258

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.154

14.642

-98

14.544

-1

6.264

6.261

6.258

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen
-

Lasten gedekt door specifieke baten

-

Lasten gedekt door reserves
Voor de subsidie buiten uitvoeringsregeling aan Fort Zuidwijkermeer is een kasraming opgenomen (lasten verhoogd uit Reserve EXIN-H, € 302.000, neutraal).
Administratieve correctie uitgevoerd van een dubbel opgevoerde UI-post uit 2017 (lasten verlaagd, € 400.000, voordelig).

Overige mutaties
-