1           Inleiding

Als onderdeel van de door Provinciale Staten vastgestelde planning en control cyclus bieden wij u hierbij de zomernota 2018 aan.
De zomernota is een tussentijdse rapportage. Het is een wijziging van de begroting op basis van de prognoses die worden gemaakt voor de output en de uitputting van de budgetten. De zomernota bevat voorstellen tot wijziging van de begrote output en voorstellen tot bijstelling van de programmabudgetten. In deze zomernota zijn ook de gevolgen opgenomen van de Kaderbrief 2019 voor zover deze betrekking hebben op het jaar 2018. Daarnaast zijn in deze zomernota twee kredietbesluiten opgenomen.
Deze zomernota is overigens nog opgemaakt in het bestaande format. Uw Staten hebben richtlijnen gegeven aan GS voor een nieuwe opzet van de begroting. In dat licht beraden wij ons over de vraag hoe de informatievoorziening aan uw Staten door middel van de overige P&C-documenten zo goed mogelijk vormgegeven kan worden. Hierbij zullen wij invulling geven aan de door PS gegeven richtlijnen en aansluiten bij het gemoderniseerde begrotingsformat.

Leeswijzer

Beleidsmatige ontwikkeling

De uitvoering van beleid is in de P&C documenten vormgegeven als instrumenten met begrote output. Bij deze zomernota is beoordeeld, of verwacht wordt, dat de output wordt behaald. Wanneer dat niet het geval is, is een voorstel tot wijziging in deze zomernota opgenomen.
Als het gaat om beleidswijzigingen in plaats van bijsturing van de output, kunnen ook wijzigingen zijn voorgesteld in ingezette instrumenten en (operationele en beleids-) doelen. Deze zullen over het algemeen zijn voorafgegaan door een beleidsinhoudelijke voordracht aan PS.
De zomernota is naar zijn aard een afwijkingenrapportage. Daarom zijn alleen die instrumenten vermeld, waarvoor de geraamde output wordt bijgesteld. De output van niet vermelde instrumenten verloopt conform de begroting.
De begrote output is gelijk aan de bijgestelde output. Waarom staat dat er dan?
Wanneer bij een instrument de output wordt aangepast, wordt álle output behorende bij dat instrument opnieuw vermeld, zodat steeds de totale output van een instrument zichtbaar blijft. Hierdoor staan er ook regels 'ongewijzigde output' in de tabellen. In de tekst onder de tabel worden de wijzigingen inhoudelijk toegelicht.

Wijze van toelichten van de financiële mutaties

De zomernota bevat resultaatneutrale en niet-resultaatneutrale mutaties.
Resultaatneutrale mutaties: Wat is de definitie?
Dit zijn mutaties die geen (financieel) effect op het begrotingssaldo hebben, maar waar wel het budgetrecht van PS op van toepassing is. De mutaties zijn alleen in financiële zin neutraal. Het gaat bijvoorbeeld om de bijstelling van ramingen voor projecten die gedekt worden uit reserves of de raming van bijdragen van derden en even hoge bijbehorende lasten. Het saldo van alle neutrale mutaties in deze zomernota bedraagt € 0.
Resultaatneutrale mutaties: Waar staat de toelichting?
Resultaatneutrale mutaties zijn toegelicht onder de financiële tabellen bij de operationele doelen. Niet iedere resultaatneutrale mutatie is afzonderlijk toegelicht. Neutrale mutaties onder de € 100.000 worden in de regel niet toegelicht. Daardoor is het saldo van de bedragen die bij de toelichtingen per operationeel doel worden vermeld niet altijd helemaal gelijk aan het totale bedrag aan mutaties.
Niet-resultaatneutrale mutaties: Wat is de definitie?
Niet-resultaatneutrale mutaties zijn mutaties die ten gunste of ten laste van de algemene middelen komen en die tezamen het begrotingsresultaat bepalen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutaties als gevolg van de meicirculaire van het provinciefonds, de verwerking van de Kaderbrief en de prognoses van geïnventariseerde mee- of tegenvallers. Het saldo van alle niet-resultaatneutrale mutaties in deze zomernota is € 4,58 miljoen voordelig.
Niet-resultaatneutrale mutaties: Waar staat de toelichting?
In de voordracht en in de inleiding van de zomernota is een lijst van niet resultaatneutrale mutaties opgenomen. De toelichting op de mutaties kunt u terugvinden bij het betreffende programma. Bij iedere mutatie is vermeld of deze voor- of nadelig is ten opzichte van het begrotingsresultaat.
Administratieve uitwerking Kaderbrief 2019 m.b.t. effecten in 2018
In de Kaderbrief is een aantal ontwikkelingen opgenomen die ook in 2018 effect hebben. De hieruit voortkomende mutaties zijn financieel ook opgenomen in de kolom “mutaties zomernota”. In een tabel in hoofdstuk 2 zijn de kaderbriefmutaties gespecificeerd met verwijzing naar de kaderbriefregel en het operationele doel. Eén kaderbriefregel kan in meerdere operationele doelen tot uiting komen. Deze mutaties zijn nader toegelicht bij de operationele doelen.