2   Zomernota in één oogopslag

Overzicht financiële ontwikkelingen

Het totale begrotingssaldo na de verwerking van alle mutaties in de zomernota is € 8,54 miljoen voordelig. Het totale overzicht van mutaties en tussentijdse begrotingssaldi vanaf begroting 2018 tot en met de verwerking van de Kaderbrief 2019 en de zomernota 2018 treft u in onderstaande tabel.

Saldoverloop tot en met zomernota

2018

Begroting 2018

48.000

Eerste begrotingswijziging 2018

-153.000

Tweede begrotingswijziging 2018

0

Kaderbrief 2019

-838.000

Zomernota 2018 voor storting resultaat

-7.595.765

Storting resultaat na zomernota in algemene reserve

8.538.765

Eindtotaal

0

Anticiperend op het sluitend maken van de begroting 2019 was in de Kaderbrief 2019 alvast rekening gehouden met een zogenaamde kasschuif. In het financieel kader van de Kaderbrief 2019 werd nog uitgegaan van een positief rekeningresultaat 2017 ter dekking van incidentele uitgaven in 2019. Gezien het negatieve rekeningresultaat 2017 was deze ruimte er uiteindelijk niet. In de zomernota 2018 is er nu voldoende ruimte (€ 8,5 miljoen) beschikbaar om het ontstane dekkingstekort 2019 op te vangen. Voor het realiseren van een aanvullende kasschuif worden deze middelen geoormerkt gestort in de algemene reserve. In de begroting 2019 zullen deze middelen aan de algemene reserve worden onttrokken ter dekking van incidentele uitgaven in 2019.

Specificatie niet resultaatneutrale mutaties

Voor het opstellen van de zomernota 2018 zijn de gevolgen van de Meicirculaire van het provinciefonds verwerkt. Daarnaast zijn de meest recente gegevens over autonome ontwikkelingen zoals indexeringen conform het vigerende beleid geactualiseerd. Ook zijn mee- en tegenvallers geïnventariseerd. Inhoudelijk zijn deze mutaties toegelicht bij het betreffende programma in de zomernota.

De tabel hieronder specificeert de niet-resultaatneutrale mutaties in de zomernota 2018.

Programma/ Operationeel doel

Omschrijving niet-resultaatneutrale mutaties

Bedrag * € 1.000

1 Openbaar Bestuur

279.000

1.1.1

Gestegen vergoedingen Statenleden

141.000

Burgerparticipatie: Restant budget Coalitieakkoord

55.000

Wisseling CvdK

57.000

100-jarig jubileum vrouwenkiesrecht

25.000

Aanbesteding nieuwe accountant controle jaarrekening

23.000

Toename kosten live uitzendingen PS-vergaderingen

13.000

1.1.2

Lagere kosten veiligheidsbeleid

-50.000

1.1.3

Toegezegde bijdrage i.v.m. sociale acceptatie LHBTIQ+

15.000

2 Bereikbaarheid

-491.000

2.1.1

Extra bijdrage Nationale Databank Wegverkeergegevens

270.000

2.1.2

Afwaardering schades wegen door overgang naar gebiedscontracten

580.000

Hogere baten vanwege dynamisch verkeersmanagement gemeenten Amsterdam, Zaandam, Haarlem

-150.000

Project "wegveiligheid via mobiles"

29.000

2.1.4

Lagere lasten werkzaamheden nautisch beheer

-475.000

Lagere afschrijvingskosten vaarwegen

-2.000

Lagere kapitaallasten PMI

-43.000

Diverse mutaties i.v.m. studiekosten PMI

-600.000

3 Water

15.000

3.2.1

Subsidie gemeente Waterland zwemplekken

15.000

4 Milieu

-777.000

4.1.1

Stiltebeleid en stiltetafels

45.000

Organiseren milieudialogen en milieucafé

49.000

Extra capaciteitsinzet t.b.v. energiebesparing industrie

40.000

4.1.2

Opwaartse bijstelling verwachte legesopbrengsten inzake Wabo-vergunningen

-1.275.000

Overheveling taken van Stichting Landelijk Meetpunt Afvalstoffen naar Rijkswaterstaat

-380.000

Plaatsing 40 extra eNoses langs Noordzeekanaal en Amsterdams Rijnkanaal

110.000

Sluitingsprocedure stortplaatsen Schoteroog en Hollandse brug

120.000

Extra capaciteitsinzet t.b.v geluidstaken

12.000

4.2.1

Bijstelling vergoedingen beheersactiviteiten

357.000

Uitvoeringsprojecten structuurvisie

45.000

5 Ruimte

-5.135.000

5.1.2

Lagere eindafrekening Rijksbommenregeling

-873.000

Neerwaartse bijstelling huuropbrengsten

413.000

Opwaartse bijstelling pachtopbrengsten

-313.000

Structurele aframing jaarlijkse beheerkosten Crailo naar aanleiding van verkoop

-550.000

Aframing kosten jaarlijkse uitvoering legionella risicobeheerplan n.a.v. verkoop Crailo

-260.000

Vrijval bijdrage MRA budget, staat ook al op andere begrotingspost

-50.000

Structurele verlaging opbrengst jachthuurtarieven

10.000

Opbrengsten en kosten verkoop panden N201

-125.000

Betaling Schiphol Logistics Park bij 1ste levering perceel in SLP-Zuid aan nieuwe eigenaar (voorzien in 2020)

-690.000

Meerjarige aanpassing geraamde verkoopopbrengsten groene gronden BBL en Paso

500.000

5.3.1

Extra budget voor beleidsonderzoek en monitoring

100.000

Realisatie dividend Alliander

-3.380.000

Bijstelling dividend PWN

-22.000

5.3.4

Gederfde pachtopbrengsten uit gronden NNN met € 110.000 toegenomen, waarvan 50% doorbelasting aan Landbouw (OD 5.3.4) en 50% aan Groen (OD 6.1.1)

55.000

Alsnog inzet middelen uit decentralisatieuitkering eind 2017 tbv programma "jong leren eten"

50.000

6 Groen

945.000

6.1.1

Verhoging budget n.a.v. verdeelsleutel "Natuurtaken" t.b.v. PAS-bureau (Programma Aanpak Stikstof)

305.000

Gederfde pachtopbrengsten uit gronden NNN met € 110.000 toegenomen, waarvan 50% doorbelasting aan Landbouw (OD 5.3.4) en 50% aan Groen (OD 6.1.1)

55.000

Storting grondopbrengsten groene gronden BBL en Paso in Reserve Groen

-500.000

6.2.1

Aandeel PNH t.b.v. RVO.nl voor uitvoering Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

1.223.000

Extra kosten uitvoering Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

54.000

Aframen budget Natuurbeheer i.v.m. wijzigingen Septembercirculaire 2017

-192.000

7 Cultuur en Erfgoed

-829.000

7.5.1

Administratieve correctie dubbel opgevoerde Uitgestelde Intentie uit 2017

-400.000

7.5.3

Een deel van de Coalitieakkoord middelen voor onderwaterarcheologie worden naar latere jaren geschoven

-436.000

Indexering jaarlijkse beheerkosten Huis van Hilde

7.000

8 Financiën & Bedrijfsvoering

-1.602.765

8.1.1

Eindafrekening Provinciefonds 2017

1.020.000

Bijstelling Provinciefonds n.a.v. Meicirculaire 2018

-93.000

Vrijval stelpost prijsstijgingen

-2.156.000

Afboeken subsidiecrediteuren

-1.800.000

Realisatie dividend BNG

-1.244.000

Storting voorziening voor vergoeding planschade door aanwijzing van polder De Ronde Hoep tot calamiteitenberging

2.695.000

Formatieuitbreiding Statengriffie

32.000

Uitbreiding communicatieondersteuning

33.000

Verhoging apparaatskosten facilitair (dekking doorbelaste servicekosten Elan)

37.000

Vrijval als gevolg van indexeringsverschil

-66.765

Verhoging lasten calamiteit asbestbesmetting

14.000

Huurinkomsten en doorbelaste servicekosten Elan

-122.000

Lagere opbrengsten parkeergarage Dreef

89.000

Hogere kosten onroerend zaak belasting

20.000

Vrijval talentbudget

-76.000

8.1.2

Correctie balanspost BLS Zuid-Kennemerland

15.000

Totaal mutaties Zomernota 2018

-7.595.765

De toelichtingen bij deze niet-resultaatneutrale mutaties zijn bij de budgettabel per programma opgenomen.

Specificatie van mutaties die voortkomen uit de Kaderbrief

In de zomernota zijn ook mutaties opgenomen die voortkomen uit de Kaderbrief 2019 en effect hebben op het begrotingsjaar 2018. In onderstaande tabel is te lezen, op welke operationele doelen deze mutaties betrekking hebben. De mutaties zijn toegelicht bij de operationele doelen. Daarbij is geprobeerd de toelichtingen zelfstandig leesbaar te houden, zonder de hele Kaderbrief te herhalen. Voor uw gemak is tevens een verwijzing opgenomen naar de plaats waar het betreffende onderwerp in de Kaderbrief te vinden is (zie pagina 39/40 van de Kaderbrief 2019). De Kaderbrief vind u hier.

Progr./ Operati-oneel doel

Omschrijving mutatie

Verwijzing

Kaderbrief-regel

2018

1 Openbaar Bestuur

600.000

1.3.2

Bijdrage provincie Zeeland

K

600.000

2 Bereikbaarheid

1.617.000

2.1.2

Actualisatie PMO

H

-388.000

Effect egalisatie storting Groot onderhoud

I

166.000

2.1.4

Aanpassen Boerenverdrietsluis Den Helder

W

1.000.000

Actualisatie PMO

H

-283.000

2.2.1

Acutalisatie PMI

G

21.000

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Elektrisch

S.1

1.101.000

4 Milieu

254.000

4.1.2

ICT Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord

N

254.000

5 Ruimte

600.000

5.3.2

Extra bijdrage UVR MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Z

500.000

5.3.3

Werkbudget werkambassadeur

AA

100.000

6 Groen

3.825.000

6.2.1

Recreatieschappen

P

100.000

Faunaschade

Q

3.725.000

8 Financiën & Bedrijfsvoering

-7.734.000

8.1.1

Informatieagenda

L

2.250.000

Stelpost prijsstijgingen (actualisatie jaarschijf)

B

3.357.000

Inzet stelpost macro-economische tegenvallers

F

-8.393.000

Co-financiering regio-deals en Interbestuurlijk Programma

Y

1.000.000

Bijstelling Provinciefonds o.b.v. maartcirculaire 2018

D

-5.095.000

Bijstelling motorrijtuigenbelasting o.b.v. gewichtsuitdraai

E

-4.757.000

8.1.2

Kasschuif (inzet middelen 2018 ter dekking 2019)

-

14.034.000

Vrij besteedbaar deel rekeningresultaat 2017

A

-10.130.000

Totaal effect in 2018 van Kaderbrief 2019

-838.000

Kredieten

Instelling nieuwe kredieten

Aanvragen krediet studieplanfase Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek/ Duinpolderweg
Op 26 juni 2018 is door het College van GS voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek / Duinpolderweg een definitief voorkeursalternatief (vka) aangewezen.
Het project gaat nu een nieuwe fase in, namelijk de project MER-fase. Er wordt nu een krediet aangevraagd van € 4,8 miljoen voor deze fase. Dit krediet wordt geactiveerd (afschrijving 25 jaar) en gedekt door provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland (PZH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA) voor ieder € 1,6 miljoen. De (eigen) provinciale bijdrage wordt gedekt t.l.v. de reserve Infrastructuur waarin bij de Tweede Begrotingswijziging 2018 (TBW 2018) € 25,0 miljoen is gestort voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek /Duinpolderweg.

Het krediet wordt besteed aan de inrichting van de uitvoering van de projectMER-fase, waarbij onder andere de volgende activiteiten worden voorzien:

  • het opstellen van een IPIP (Inter-Provinciaal-Inpassingsplan)
  • het opbouwen van de projectorganisatie voor die intensievere fase
  • het geven van een opdracht aan een te selecteren adviesbureau voor het uitvoeren van de project MER-studie
  • het inhuren van omgevingsmanagement en communicatiedeskundigheid
  • het inhuren van een projectsecretaris
  • het vervaardigen van audio-visuele middelen als 3D-visualisaties
  • het mogelijk inrichten van een werklocatie in het studiegebied

De uitgaven bedragen € 200.000 in 2018, € 1,6 miljoen in 2019 en € 1,6 miljoen 2020 en € 1,4 miljoen in 2021. Op basis van de uitkomsten uit de project MER-fase wordt eind 2021 of zoveel eerder als mogelijk aan PS een kredietbesluit worden voorgelegd tot realisatie van het project, waarbij – naar het zich laat aanzien - de PNH projecteigenaar en –beheerder van het tracé op Noord-Hollands grondgebied wordt.

Aanvullend krediet HOV-03 HOV in ’t Gooi (Huizen-Hilversum) € 9.400.000
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 112.000.000. Met deze aanvullende kredietaanvraag komt het totale krediet op € 121.400.000.
De provincie realiseert samen met de gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum een HOV-verbinding (R-net) tussen busstation Huizen en NS-station Hilversum. Een deel van het projectbudget wordt besteed aan het verbeteren van het leefklimaat, het verhogen van de verkeersveiligheid en het versterken van de natuur (natuurbrug bij Anna's Hoeve). Met de realisatie van een onderdoorgang van de bus- en spoorbaan bij de Oosterengweg in Hilversum wordt bovendien een groot knelpunt in de Hilversumse ring opgelost.
Uit de aanbesteding van de uitvoeringscontracten voor de bouw van de busbaan en diverse spoorkruisingen (incl. aanpassing van spoorbeveiliging en bovenleiding) in Laren-Hilversum, komen inhoudelijk zeer goede aanbiedingen, maar de inschrijfsommen liggen hoger dan de prognose uit de laatste halfjaarrapportage augustus 2017-januari 2018, die besproken is in de Statencommissie M&F van 9 april jl. De aanleiding voor deze kostentoename ligt voornamelijk in indexering, marktspanning, de nieuwe bouw-cao die per 1 januari 2018 is ingegaan en inspanningen van de aannemer ten behoeve van zijn EMVI-score (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). In de prognose was al een toename voorzien als gevolg van deze ontwikkelingen, maar deze was aanzienlijk lager dan nu is gebleken. Hierdoor is er bij de laatste actualisatie van het PMI, welke behandeld is in Provinciale Staten van 9 juli 2018, geen aanvullend krediet aangevraagd. De omvang van de toename is echter aanzienlijk hoger dan verwacht, waardoor deze niet uit de post onvoorzien kan worden opgevangen. Om de verwachte toename in de prognose op te vangen, wordt een aanvullend krediet aangevraagd van in totaal € 9.400.000.
Bij de vrijgave van het uitvoeringskrediet voor het project HOV in ’t Gooi (zie voordracht 2014-02 d.d. 3 februari 2014) is bij besluit nr. 3 € 18,9 miljoen binnen de reserve TWIN-H, budget OV/1.1 HOV in het Gooi OV (resterende middelen) gereserveerd voor dekking van eventueel lagere rijksbijdragen: AROV, MJPO en BDU (vanaf 2017 reserve Infrastructuur). Dit risico is voor wat betreft het MJPO en BDU/reserve Infrastructuur niet meer aanwezig. De kans dat de bijdrage vanuit AROV lager wordt dan voorzien, is zeer gering. Daarmee kan deze reservering ingezet worden voor de dekking van het aanvullende krediet. De ontwikkelingen die aanleiding hebben gegeven voor deze kredietaanvraag, hebben naar verwachting ook invloed op de andere, nog aan te besteden contracten. De omvang van deze invloed kan echter nog niet ingeschat worden en is daarmee niet verwerkt in de kredietaanvraag. Voorgesteld wordt om het restant van de reservering voor HOV in ’t Gooi binnen de reserve TWIN-H hiervoor aan te houden.