5   Stand en mutaties van reserves

Staat van het verloop van de reserves

(x 1.000 euro)

2018

Beginsaldo

Storting

Overheveling van andere reserve

Onttrekking

Overheveling naar andere reserve

Vrijval

Eindsaldo

Algemene reserves

Algemene reserves

133.696

78.211

-

-85.010

-

-

126.897

Totaal Algemene reserves

133.696

78.211

-

-85.010

-

-

126.897

Programma 1 Openbaar Bestuur

Reserve Cofinanciering Europese projecten

3.700

3.000

-

-1.181

-

-

5.519

Programma 2 Bereikbaarheid

Reserve Zuidas en Zeepoort

40.937

18.454

-

-

-

-

59.391

Reserve Fietsinfrastructuur

24.908

444

-

-2.500

-164

-

22.688

Reserve OLV Greenport

11.291

-

-

-2.900

-

-

8.391

Reserve Openbaar vervoer projecten

43.057

42.035

-

-48.215

-

-3.462

33.415

Reserve Infrastructuur

70.907

55.874

-

-40.030

-915

-750

85.086

Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

2.560

-

-

-1.375

-

-

1.185

Reserve Kapitaallasten Wegen

39.957

12.014

175

-1.499

-29

-

50.618

Reserve Kapitaallasten OV

96.816

690

-

-588

-2.797

-

94.121

Reserve Kapitaallasten Vaarwegen

23.789

2.315

70

-217

-

-

25.957

Reserve Groot onderhoud Wegen

24.567

15.474

1.750

-27.736

-

-615

13.440

Reserve Groot onderhoud Vaarwegen

10.284

5.312

-

-3.554

-1.750

-2.082

8.210

Programma 3 Water

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

11.422

3.750

-

-330

-

-

14.842

Reserve Waterrecreatie

5.296

979

-

-4.613

-70

-1.205

387

Programma 4 Milieu

Reserve Bodemsanering

17.036

5.577

175

-7.694

-

-

15.094

Programma 5 Ruimte

Reserve Stedelijke vernieuwing

2.450

-

-

-

-2.205

245

Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

5.340

-

-

-

-

-

5.340

Reserve Europese proj. Landbouwsubsidies

9.307

1.561

-

-2.350

-

-

8.518

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

5.019

3.500

-

-6.450

-

-

2.069

Reserve Programma Water als Econ. Drager

1.780

1.000

-

-450

-

-80

2.250

Reserve Werkgelegenheid en economie

18.200

1.112

-

-15.213

-

-180

3.919

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol*

10.000

-

-10.000

-

-

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens*

1.402

-

-

-1.402

-

-

-

Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

6.359

393

-

-

-

-

6.752

Programma 6 Groen

Reserve Cofinanciering Waddenzee

4.206

911

-

-2.491

-

-

2.626

Reserve Groen

70.451

17.835

-

-30.914

-

-1.103

56.269

Reserve Groene Uitweg

37.144

50

-

-3.015

-

-5.298

28.881

Reserve Kapitaallasten Groen

13.072

753

-

-641

-

-

13.184

Programma 8 Financiën

Reserve UNA*

1.766

-

-

-30

-

-

1.736

Reserve EXIN-H

73.136

2.797

-

-13.230

-40

-20.923

41.740

Reserve TWIN-H

180.029

147

-

-7.190

-175

-41.528

131.283

Reserve Actieprogramma 2010

28.674

3.637

-

-4.883

-

-1.927

25.501

Reserve Huisvesting

16.008

-

-

-782

-

-

15.226

Reserve Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

10.235

7.979

-

-12.524

-

-3.351

2.339

Reserve Vervanging ICT-apparatuur

1.255

962

-

-964

-

1.253

Reserve Organisatieverandering

1.528

-

-

-300

-

-

1.228

Reserve Bedrijfsvoering

4.093

508

-

-1.300

-

-

3.301

Reserve GO-gelden

3.606

-

-

-1.000

-

-76

2.530

Reserve Oostelijke Vechtplassen

-

9.175

-

-600

-

-

8.575

Totaal Bestemmingsreserves

931.587

218.238

2.170

-258.161

-5.940

-84.785

803.109

Reserves

1.065.283

296.449

2.170

-343.171

-5.940

-84.785

930.006

*Deze reserve wordt per 31-12-2018 opgeheven.