Onderdeel van beleidsdoel: Overige subproducten

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 8.3.1

Overige subproducten

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Overdrachten

7

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

7

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

89

89

89

Saldo van lasten en baten

7

0

0

0

0

89

89

89

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

7

0

0

0

0

89

89

89

Toelichting op de budgettabel