Onderdeel van beleidsdoel: Overhead

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 8.2.1

Overhead

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

53.457

55.696

0

55.696

0

55.220

54.517

54.348

Subtotaal Lasten

53.457

55.696

0

55.696

0

55.220

54.517

54.348

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

53.457

55.696

0

55.696

0

55.220

54.517

54.348

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

53.457

55.696

0

55.696

0

55.220

54.517

54.348

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Om de effecten van digitalisering te stroomlijnen is een Informatieagenda opgesteld. De Informatieagenda omvat zowel de investeringen in ICT en techniek, maar ook in mensen, organisatie en processen. Voor de Informatieagenda zijn structureel extra middelen nodig (meer uitgaven, € 2,25 miljoen, nadeel).

Lasten gedekt door specifieke baten

-

Lasten gedekt door reserves

-

Overige mutaties