Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting reserves

61.327

18.450

34.310

52.759

186

14.416

10.500

7.102

Onttrekking reserves

-197.977

-129.500

-32.850

-162.350

25

-45.567

-12.730

-12.216

Resultaat

-136.650

-111.051

1.460

-109.591

-1

-31.150

-2.231

-5.114

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen
Subsidieverantwoording projecten HIRB tender 2010, heeft geleid tot terugstorting van middelen door de gemeenten Alkmaar, Amsterdam en Enkhuizen. Het bedrag valt vrij uit de Reserve AP-2010 en wordt vervolgens gestort in de algemene reserve (hogere lasten, € 239.000, nadelig).

Lasten gedekt door reserves
Voor de subsidie buiten uitvoeringsregeling aan Fort Zuidwijkermeer is een kasraming opgenomen (onttrekking verhoogd uit Reserve EXIN-H, € 302.000, neutraal).
Administratieve correctie van de 2e begrotingswijziging leidt tot een storting in de reserve Monumenten, Kranenburgfonds (hogere storting, € 2,2 miljoen, neutraal)

In 2018 wordt er vanuit de reserve EXIN-H voor € 40.000 aan budget overgeheveld. In 2017 is van het restantbudget € 400.000 overgeheveld voor het project Alkmaar Nieuwe Schermerweg en € 360.000 overgeheveld vanuit de reserve EXIN-H. Het restantbudget van € 40.000 wordt daar nu aan toegevoegd (onttrekkingen verhoogd, € 40.000, neutraal).
Onttrekkingen reserves

Bij de Kaderbrief 2019 is rekening gehouden met een jaarrekeningresultaat 2017 van € 10,13 miljoen. Deze middelen zijn meegenomen ter dekking van de aangeleverde voorstellen en zijn onttrokken aan de Algemene reserve (onttrekking aan de Algemene reserve, € 10,13 miljoen, voordelig)

De onttrekking aan de reserve EXIN-H projecten OV wordt verlaagd met netto € 150.000. Dit komt door:

 • € 200.000 verlaging uitgaven Verkeersmanagement;
 • €   60.000 verhoging studiekosten HOV Noordwijk;
 • €   53.000 verhoging opdrachten Wayfinding (beheer kaarten);
 • €   67.000 verlaging door verrekening uitvoeringskosten Wayfinding met VRA;
 • €     4.000 verhoging overige opdrachten.

(onttrekkingen verlaagd, reserve EXIN-H, € 150.000, neutraal).
De onttrekkingen aan de reserve EXIN-H voor subsidies projecten OV worden verhoogd met € 5.309.000 met als verklaring:

 • € 1.500.000 verlening (van de in 2017 uitgestelde) subsidie aan RWS voor Busvoorzieningen A1;
 • € 1.894.000 verlening (van de in 2017 uitgestelde) subsidie Uithoornlijn;
 • € 1.915.000 verhoging uitgaven subsidies Investeringsagenda doorstroming OV (onttrekkingen verhoogd reserve EXIN-H € 5.309.000 neutraal).

De onttrekkingen aan de reserve TWIN-H inzake projecten weginfrastructuur, worden netto verlaagd met € 529.000
Enerzijds door verhoging uitgaven aan de opdrachten met in totaal € 421.000:

 • € 400.000 verbinding A8-A9. Op 29 mei 2018 hebben GS besloten om voor de planfase verbinding A8-A9 ten laste van het algemeen voorbereidingsbudget TWIN-H een bedrag van € 1.000.0000 beschikbaar te stellen. Hiervan wordt in 2018 en 2019 respectievelijk € 400.000 en € 600.000 besteed;
 • € 21.000 Investeringspakket (IPB) Alkmaar. Voor het deelproject Nollenweg wordt de eindfactuur uit 2017 haalbaarheid oeververbinding betaald.

Anderzijds door verlaging subsidiebijdragen deelprojecten IPB Alkmaar met netto € 950.000:

 • € 1.500.000 aframing bijdrage Kogendijk. Deze bijdrage schuift door naar 2019 omdat er nog geen overeenstemming is met Rijkswaterstaat (RWS) over de bijdrage van het Rijk aan de fietstunnel onder de N9 bij Kogendijk
 • € 550.000 bijraming bijdrage Bergerweg. De bijdrage is voor aanpassing van de kruising Bergerweg/Jan Ligthartstraat, verplaatsing van een bushalte en verwijderen van een voetgangersoversteek ter verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het OV op de Bergerweg. Dit zal in het 4e kwartaal aan GS worden voorgelegd (onttrekkingen verlaagd, reserve TWIN-H,  € 529.000, neutraal).

In 2016 zijn de mutaties subsidie-uitgaven EXIN-H projecten OV tegen geboekt op de reserve TWIN-H in plaats van de reserve EXIN-H. Deze verkeerde administratieve boeking wordt nu gecorrigeerd (onttrekking verlaagd, reserve TWIN-H, € 325.000, neutraal en onttrekkingen verhoogd, reserve EXIN-H, € 325.000, neutraal).
Voor subsidieverlening op grond van de UVR regionaal energiebesparingsprogramma woningen wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserves verhoogd, € 400.000, reserve Actieprogramma 2010, zie OD 4.2.1).
Voor subsidieverlening op grond van de UVR Innovatieve financieringsvormen wordt een kasraming opgenomen onttrekking aan reserves verhoogd, € 200.000, reserve Actieprogramma 2010, zie OD 4.2.1).
Bij de 2e begrotingswijziging is voor het versnellen van de woningbouwproducten (Motie 110) € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de uitgaven is een kasraming opgenomen, maar nog geen onttrekking aan de reserve (onttrekking aan reserves verhoogd, € 3 miljoen, reserve Actieprogramma 2010).
OD 3.2.1 Aan het waterschap Amstel Gooi en Vecht zal een subsidie buiten UVR worden verleend voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers (onttrekking aan reserves verhoogd, € 400.000, reserve TWIN-H).
Voor proces- en voorbereidingskosten voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 145.000, reserve TWIN-H).
Bij voordracht 2018-1 is besloten het restant voor Integrale ILG projecten uit de reserve TWIN-H in te zetten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in provinciale vaarwegen. Een deel hiervan wordt gestort in de reserve Kapitaallasten vaarwegen (onttrekking aan reserve TWIN-H verhoogd, € 296.000).

Een in 2012 verleende subsidie voor het project Waterberging Bovenkerker- en Noorderlegmeerpolder is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening (onttrekking aan reserve verlaagd, € 158.000, reserve TWIN-H).

De provincie Noord-Holland heeft samen met het Rijk de stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht. Rijk en provincie (voordracht 2012-56) hebben elk een lening van maximaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste stappen te kunnen zetten voor realisatie van Pallas. Ultimo 2017 was de omvang van de uitstaande lening van € 15,3 miljoen (nominale storting inclusief bijgeboekte rente). In de jaarrekening 2017 is m.b.t. de verstrekte lening op basis van een risicoafweging een verliesvoorziening van € 15,3 miljoen opgenomen. In het voorjaar van 2018 is als onderdeel van de 2e tranche van lening € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hierdoor bedraagt op dit moment de uitstaande lening aan stichting Pallas € 22,8 miljoen. Gelet op de risicoafweging wordt in deze zomernota de verliesvoorziening met € 7,5 miljoen verhoogd (zie ook de toelichting onder OD 5.3.1) De verhoging van de verliesvoorziening wordt door een onttrekking aan de algemene reserve gedekt (onttrekkingen verhoogd, € 7,5 miljoen, neutraal). Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 zal het risico op oninbaarheid van de lening en de omvang van de verliesvoorziening opnieuw worden gewogen.

Overige mutaties reserves

Bij de Kaderbrief 2019 is een deel van het voordelige Kaderbrief resultaat gestort in de Algemene reserve om in te zetten in de jaarschijf 2019 (storting in de Algemene reserve verhoogd, € 14,0 miljoen nadelig).
Bij deze zomernota wordt het voordelige resultaat van € 8,5 miljoen gestort in de Algemene reserve om in te zetten in de jaarschijf 2019 en verder van de komende begroting (storting in de Algemene reserve verhoogd, € 8,5 miljoen nadelig).

Bij de 2e begrotingswijziging is voor het versnellen van de woningbouwproducten (Motie 110) € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag dient nog te worden gestort in de reserve Actieprogramma 2010 (stortingen in reserves verhoogd, € 3 miljoen, reserve Actieprogramma 2010).
Uit Rijksgelden vrijgevallen middelen worden in de reserve AP 2010 gestort, omdat de gelden onderdeel uitmaken van het vastgestelde subsidieplafond voor de UVR Woonvisie, regio Zuid-Kennemerland (storting in de Reserve AP 2010 verhoogd, € 15.000).

De door verkoop gerealiseerde restwaarde van oude ICT-apparatuur wordt in de reserve vervanging ICT gestort storting reserve verhoogd, € 75.000, neutraal).

Aan medewerkers die uit dienst gingen en aan nabestaanden van overleden medewerkers zijn in 2017 salarisbetalingen gedaan waarin het talentbudget zat. Daardoor kunnen de in de reserve GO gereserveerde bedragen voor talentbudget voor deze medewerkers vrijvallen (minder uitgaven, € 76.000, voordelig).

Baten

Het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten wordt verbreed ten bate van herbestemming, restauratie en verduurzaming. De middelen uit het coalitieakkoord 2015-2019 voor herbestemming worden als een lening in de vorm van een rekening courant aan het NRF overgedragen. Daartoe valt een evenredig bedrag vrij uit de reserve Monumenten, Kranenburgfonds totaal 4 miljoen, waarvan een € 3,4 miljoen in 2018 en het resterend deel in 2019 (hogere Baten uit vrijval, € 3,4 miljoen, voordelig).
Subsidieverantwoording projecten HIRB tender 2010, heeft geleid tot terugstorting van middelen door de gemeenten Alkmaar, Amsterdam en Enkhuizen. Het bedrag valt vrij uit de Reserve AP-2010 in de algemene middelen (hogere baten, € 239.000, voordelig).

Administratieve correctie van de 2e begrotingswijziging leidt tot een onttrekking aan de reserve Monumenten, Kranenburgfonds (hogere onttrekking, € 2,2 miljoen, neutraal).
In 2017 is het geheel restantbudget Productformules R-Net van € 5.712.000 vanuit de reserve EXIN-H overgeheveld naar de reserve Dekking Kapitaallasten OV-infrastructuur. Bij de 2e actualisatie PMI 2018 (PS: 9 juli 2018) hebben uw Staten voor dit project een krediet van € 2.914.143 beschikbaar gesteld. Het resterend budget wordt teruggeboekt naar de reserve EXIN-H (storting verhoogd, € 2.797.000, neutraal).
In 2017 is het geheel budget aan door PS beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet Noordervaart overgeheveld vanuit de reserve TWIN-H naar de reserve Dekking Kapitaallasten Wegen. Aangezien in 2017 € 24.000 aan kosten t.l.v. TWIN-H is gekomen, wordt dit bedrag teruggeboekt (stortingen verhoogd, € 24.000, neutraal).