Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 8.1.1

Algemene dekkingsmiddelen provincie

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

4.138

2.518

2.415

4.933

96

1.981

1.979

1.979

Directe lasten

-733

7.783

-2.372

5.411

-30

11.000

14.064

17.653

Kapitaallasten

407

448

0

448

0

448

448

448

Overdrachten

-17.571

13

-800

-787

-6.154

13

13

13

Subtotaal Lasten

-13.760

10.763

-757

10.006

-7

13.442

16.504

20.093

Baten

-415.508

-398.258

-17.804

-416.062

4

-401.499

-404.018

-404.758

Saldo van lasten en baten

-429.268

-387.495

-18.561

-406.056

5

-388.057

-387.514

-384.665

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-429.268

-387.495

-18.561

-406.056

5

-388.057

-387.514

-384.665

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Bij de Kaderbrief 2019 is de stelpost voor opvangen van macro-economische tegenvallers vrijgevallen (lasten verlaagd, € 8.390.000, voordelig).

Bij de Kaderbrief 2019 is de Stelpost prijsstijgingen opgehoogd met € 3.357.000. Voor het herberekenen van de stelpost zijn de volgende begrotingsposten meegenomen: de budgetten voor onderhoud aan infrastructuur, de apparaatskosten en de budgetten voor omgevingsdiensten, RUD's en omgevingsdiensten (lasten verhoogd, € 3.357.000, nadelig).

Met het Presidium is afgesproken om de communicatie-ondersteuning voor de Statengriffie uit te breiden met 0,39 fte (lasten verhoogd, € 33.000, nadelig).
Met het Presidium is afgesproken dat de formatie van de Statengriffie met 0,5 fte wordt uitgebreid (lasten verhoogd, € 32.000, nadelig).
Voor de vervanging van gedetacheerde medewerkers worden inhuurkosten gemaakt (lasten verhoogd, € 1.240.000, neutraal).
Voor de uitvoering van de regeling SVNL Natuurbeheer wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet (lasten verhoogd, € 54.000, neutraal).
Voor de uitvoering van de MIT-regeling wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet (lasten verhoogd, € 180.000, neutraal).
Bij de uitwerking van de voorstellen die in motie 110 zijn opgenomen, is ook de inzet van capaciteit geraamd voor de uitvoering van deze voorstellen. Bij de 2e begrotingswijziging is dit door PS geaccordeerd. Deze inzet zal gepleegd worden vanuit de apparaatskosten. Het geraamde budget wordt overgeheveld van programmabudgetten naar het apparaatskostenbudget (lasten verhoogd, € 680.000, neutraal).
Voor vergoeding van planschade door de aanwijzing van polder De Ronde Hoep tot calamiteitenberging wordt een storting gedaan in de voorziening financiële risico’s (lasten verhoogd, € 2,7 miljoen). Polder De Ronde Hoep is aangewezen als calamiteitenberging bij te veel water. In een bestuursconvenant in 2009 hebben de provincie, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Ouder-Amstel afgesproken dat eventuele planschade door het waterschap en de provincie zullen worden vergoed. De € 2,7 miljoen is de helft van de maximaal geraamde planschade van € 5,4 miljoen.
Lasten gedekt door specifieke baten
OD 8.1.1. De opbrengsten van de parkeergarage Dreef worden lager geraamd (inkomsten verlaagd, € 89.000, nadelig).
OD 8.1.1. De huurinkomsten zijn verhoogd door het verhuren van de 1e werketage en een gedeelte van de winkelplint aan Elan wonen (inkomsten verhoogd, € 85.000, voordelig).
OD 8.1.1. De huurinkomsten en de doorbelaste servicekosten zijn verhoogd door het verhuren van de 1e werketage en een gedeelte van de winkelplint aan Elan wonen (inkomsten verhoogd, € 122.000, voordelig).
Baten
Op basis van de Maartcirculaire 2018 is bij de Kaderbrief 2019 de uitkering van het provinciefonds met € 5.095.000 opgehoogd. Door de verbreding van de normeringssystematiek, oplopende ramingen voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen en door de intensiveringen van het Rijk is extra accres voor provincies beschikbaar gekomen (baten verhoogd, € 5.095.000, voordelig).
De algemene uitkering van het provinciefonds wordt op basis van de Meicirculaire met € 93.000 opgehoogd. Dit wordt veroorzaakt door een iets hoger accres vergeleken met de Maartcirculaire (baten verhoogd, € 93.000, voordelig). Op basis van de Meicirculaire ziet de opbouw van het provinciefonds er als volgt uit:

Omschrijving

Bedrag in € 1.000

Algemene uitkering

187.615

DU Monumentenzorg

4.718

DU Bodemsanering

5.412

DU Beter benutten

2.975

DU MKB Innovatiestimulering Topsectoren

290

DU Zoetwatermaatregelen

49

DU Projecten verkeer en vervoer

308

DU Programma IOV

646

Totale uitkering Provinciefonds

202.013

De eindafrekening van het provinciefonds over 2017 heeft plaatsgevonden. Dit zorgt voor een lagere uitkering van € 1.020.000 in 2018 (baten verlaagd, € 1.020.000, nadelig).
De door verkoop gerealiseerde restwaarde van oude ICT-apparatuur wordt in de reserve vervanging ICT gestort (baten verhoogd, € 75.000, neutraal).

Storting reserves

Bij deze zomernota wordt het voordelige resultaat van € 8,5 miljoen gestort in de Algemene reserve om in te zetten in de jaarschijf 2019 en verder van de komende begroting (storting in de Algemene reserve verhoogd, € 8,5 miljoen nadelig).