Onderdeel van beleidsdoel: Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.4.1

Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

169

169

0

169

0

172

170

169

Directe lasten

52

100

0

100

0

0

0

0

Overdrachten

2.672

2.747

0

2.747

0

2.840

2.740

2.490

Subtotaal Lasten

2.894

3.016

0

3.016

0

3.012

2.910

2.659

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.894

3.016

0

3.016

0

3.012

2.910

2.659

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.894

3.016

0

3.016

0

3.012

2.910

2.659

Toelichting op de budgettabel