Onderdeel van beleidsdoel: Welzijn faciliteren en stimuleren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.1.2

Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

265

351

0

351

0

430

429

429

Overdrachten

-20

2.292

0

2.292

0

180

0

0

Subtotaal Lasten

245

2.643

0

2.643

0

610

429

429

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

245

2.643

0

2.643

0

610

429

429

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

245

2.643

0

2.643

0

610

429

429

Toelichting op de budgettabel