Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.3

Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

470

502

0

502

0

534

531

528

Directe lasten

1.161

1.226

-429

797

-35

689

689

689

Kapitaallasten

279

279

0

279

0

279

279

279

Overdrachten

0

150

0

150

0

150

0

0

Subtotaal Lasten

1.910

2.157

-429

1.728

-20

1.652

1.499

1.496

Baten

-30

-30

0

-30

0

-30

-30

-30

Saldo van lasten en baten

1.880

2.127

-429

1.698

-20

1.622

1.469

1.466

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.880

2.127

-429

1.698

-20

1.622

1.469

1.466

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen
Een deel van de middelen uit het Coalitieakkoord 2015-2019 voor onderwaterarcheologie wordt vooruitgeschoven in de tijd voor wetenschappelijk onderzoek, conservering en restauratie en museale presentatie van de collectie vondsten Palmhoutwrak (lasten verlaagd, € 436.000, voordelig):

  • De basisrapportage van het wetenschappelijk onderzoek naar de vondsten wordt verwacht in 2019. Dit komt doordat de collectie zo omvangrijk en divers is. Hiervoor wordt  € 15.000 doorgeschoven naar 2020 en € 15.000 naar 2021;  
  • Voor conservering en restauratie wordt € 16.000 doorgeschoven naar 2019, € 15.000 naar 2020 en € 15.000 naar 2021;
  • In 2022 wordt een bijdrage van circa € 360.000 aan beheers- en behoudsaspecten van de permanente tentoonstelling in Kaap Skil verwacht.  

De kosten voor beheer en onderhoud van het Huis van Hilde worden op basis van de uitvoeringsovereenkomsten met de leveranciers met 2,5% geïndexeerd (lasten verhoogd, € 7.000, nadelig).