Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.6.1

Ontwikkelen van kennis en netwerk

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Directe lasten

5

235

0

235

0

235

235

235

Subtotaal Lasten

5

235

0

235

0

235

235

235

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

5

235

0

235

0

235

235

235

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

5

235

0

235

0

235

235

235

Toelichting op de budgettabel