Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.6.2

Stimuleren van het gebruik van erfgoed

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

205

204

0

204

0

208

206

204

Directe lasten

51

150

0

150

0

150

150

150

Overdrachten

91

100

0

100

0

100

100

100

Subtotaal Lasten

347

454

0

454

0

458

456

454

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

347

454

0

454

0

458

456

454

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

347

454

0

454

0

458

456

454

Toelichting op de budgettabel