Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.2.1

Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

840

858

0

858

0

884

877

870

Directe lasten

361

967

341

1.308

35

668

568

568

Overdrachten

2.267

1.869

4.541

6.410

243

787

787

752

Subtotaal Lasten

3.468

3.694

4.882

8.576

132

2.339

2.232

2.190

Baten

-64

0

-1.295

-1.295

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

3.404

3.694

3.587

7.281

97

2.339

2.232

2.190

Storting reserves

1.681

972

7

979

1

1.551

0

0

Onttrekking reserves

-117

-1.307

-4.581

-5.888

350

0

0

0

Resultaat

4.968

3.359

-987

2.372

-29

3.890

2.232

2.190

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Het budget voor voorbereidingskosten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Schermervaart, Huigenvaart en Beverkoog wordt gestort in de reserve Kapitaallasten vaarwegen (lasten verlaagd, € 44.000, storting in reserve verhoogd bij OD 2.1.4).

Lasten gedekt door specifieke baten
Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem & Water Noord-Holland 2017 wordt een budget opgenomen ten laste van de van de waterschappen ontvangen bijdragen (lasten en baten verhoogd, € 755.000).
In 2018 zal voor deze uitvoeringsregeling ook een bijdrage van de waterschappen worden ontvangen (lasten en baten verhoogd € 540.000).
Lasten gedekt door reserves
Voor de subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling Recreatief Personenvervoer over Water Noord-Holland 2018 wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 3 miljoen, reserve Waterrecreatie).
Er worden proceskosten voor Recreatief Personenvervoer over Water opgenomen (lasten verhoogd, € 370.000, reserve Waterrecreatie).
Aan het waterschap Amstel Gooi en Vecht wordt een subsidie buiten UVR verleend voor de aanleg van Natuurvriendelijke oevers (lasten verhoogd, € 400.000, reserve TWIN-H).
Een in 2012 verleende subsidie voor het project 'Waterberging Bovenkerker- en Noorderlegmeerpolder' is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening (lasten verlaagd, € 158.000, reserve TWIN-H).

Overige mutaties reserves
Bij de zomernota 2018 wordt de reserve Oostelijke Vechtplassen (OVP) gestart. In het gebiedsakkoord zijn afspraken gemaakt omtrent de bijdrage van de provincie, een deel daarvan betreft reserve waterrecreatie die gestort wordt in de voorziening OVP. Het deel van het budget dat uit de reserve waterrecreatie komt is € 1,2 miljoen en is beschikbaar voor de in het GS besluit van 17 oktober 2017 aangewezen vaarverbindingen. De besteding van deze middelen wordt gemonitord. Indien het project niet doorgaat of de bijdrage lager uitvalt, zullen deze resterende middelen worden teruggestort in de reserve waterrecreatie (onttrekking reserve verhoogd, 1,2 miljoen).