Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

97

96

0

96

0

98

97

96

Directe lasten

2

35

0

35

0

35

35

35

Overdrachten

10

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

109

131

0

131

0

133

132

131

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

109

131

0

131

0

133

132

131

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

109

131

0

131

0

133

132

131

Toelichting op de budgettabel