Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.2

Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

762

760

0

760

0

774

767

761

Directe lasten

623

454

300

754

66

279

279

279

Overdrachten

1.409

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

2.793

1.214

300

1.514

25

1.053

1.046

1.040

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.793

1.214

300

1.514

25

1.053

1.046

1.040

Storting reserves

3.750

3.750

0

3.750

0

3.750

0

0

Onttrekking reserves

-1.305

-175

-155

-330

89

0

0

0

Resultaat

5.239

4.789

145

4.934

3

4.803

1.046

1.040

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door reserves

Voor proces- en voorbereidingskosten voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 300.000, waarvan € 155.000, reserve meekoppelkansen bij dijkversterkingen en € 145.000 reserve TWIN-H).