Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.3

Water robuust inrichten bevorderen

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

78

77

0

77

0

79

78

78

Directe lasten

26

87

0

87

0

87

87

87

Overdrachten

8

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

111

164

0

164

0

166

165

165

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

111

164

0

164

0

166

165

165

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

111

164

0

164

0

166

165

165

Toelichting op de budgettabel