Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.2.2

Zorgen voor schoon en voldoende grondwater

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

134

130

0

130

0

130

129

129

Directe lasten

522

449

0

449

0

449

449

449

Overdrachten

3.996

1.025

0

1.025

0

1.025

1.025

1.060

Subtotaal Lasten

4.651

1.604

0

1.604

0

1.604

1.603

1.638

Baten

-964

-835

0

-835

0

-835

-835

-835

Saldo van lasten en baten

3.687

769

0

769

0

769

768

803

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

3.687

769

0

769

0

769

768

803

Toelichting op de budgettabel