Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.3

Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

198

186

0

186

0

183

185

185

Directe lasten

666

209

-209

0

-100

0

0

0

Kapitaallasten

2

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

865

395

-209

186

-53

183

185

185

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

865

395

-209

186

-53

183

185

185

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

865

395

-209

186

-53

183

185

185

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door reserves

Dit betreft een bijstelling van de bestedingsraming van het project HOV A9 tunnel Schipholweg (directe lasten verlaagd, € 209.000, onttrekking reserve verlaagd € 209.000, neutraal).