Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.2

Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

10.361

9.747

0

9.747

0

15.465

10.274

9.715

Directe lasten

29.080

63.566

10.019

73.585

16

49.160

52.868

52.350

Kapitaallasten

2.938

3.216

-7

3.209

0

4.056

4.970

5.392

Overdrachten

17.135

1.500

-950

550

-63

0

0

0

Subtotaal Lasten

59.514

78.029

9.062

87.091

12

68.681

68.112

67.457

Baten

-15.492

-8.424

3.185

-5.239

-38

-1.480

-1.480

-2.057

Saldo van lasten en baten

44.022

69.605

12.247

81.852

18

67.201

66.632

65.400

Storting reserves

26.017

18.454

17.224

35.678

93

11.505

7.600

4.000

Onttrekking reserves

-37.061

-1.300

-28.225

-29.525

2.171

-150

-150

-250

Resultaat

32.978

86.759

1.246

88.004

1

78.556

74.082

69.150

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Aanpassing areaal uitbreiding gebiedscontract 1 (Kop van Noord-Holland) onderhoud wegen. Er is meer areaaluitbreiding begroot dan daadwerkelijk is gerealiseerd. Deze bijstelling is afkomstig uit de Kaderbrief 2019 (directe lasten verlaagd, € 99.000, voordelig).

Vast onderhoud provinciale wegen. Er is meer areaaluitbreiding begroot dan daadwerkelijk is gerealiseerd, waardoor de lasten inzake vast onderhoud wegen zijn verlaagd (directe lasten verlaagd, € 282.000, voordelig).
Er vindt een overheveling plaats tussen de OD 2.1.2 en OD 2.1.4 omdat volgens de wettelijke regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) beweegbare kunstwerken onderdeel zijn van wegen en niet van vaarwegen (OD 2.1.2 baten verhoogd, € 186.000, OD 2.1.4 baten verlaagd, € 186.000, neutraal) en (OD 2.1.2 directe lasten verhoogd, € 256.239, OD 2.1.4 directe lasten verlaagd, € 256.239 neutraal).

Via de Kaderbrief 2019 is budget toegekend voor het innovatieproject Grass2Grit vanaf het begrotingsjaar 2019. Grass2Grit is een strooimiddel afkomstig van sap uit bermgras. Aan dit innovatieproject is een Europese subsidie gekoppeld. In 2018 zijn de eerste uitgaven gepland (directe lasten verhoogd, € 332.000, baten verhoogd, € 332.000, neutraal).

Technische bijstelling afkomstig uit Kaderbrief 2019. (storting reserve groot onderhoud verhoogd, € 166.000).

Overige mutaties

  • Bijstellen kapitaallasten Kaderbrief 2019 (kapitaallasten verlaagd € 7.000, voordelig);
  • Correctie indexering 2018 op basis van GWW-index (directe lasten verlaagd met € 53.000, neutraal);
  • Voor het onderzoek naar de mogelijkheid om d.m.v. smartphones verkeersgedrag van automobilisten te registeren is bij de jaarrekening het nog beschikbare budget onterecht vrijgevallen (directe lasten verhoogd, € 29.000, nadelig

Baten ten laste of ten gunste van de algemene middelen

De provincie heeft met de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Zaanstad een overeenkomst gesloten met betrekking tot het technisch en verkeerskundig beheer. De provincie verricht tegen betaling het technisch en verkeerskundig beheer en sluit de drie gemeenten aan op de provinciale verkeerscentrale (baten verhoogd, € 150.000, voordelig). Vanuit het voorzichtigheidsprincipe worden deze baten nu pas geraamd omdat ten tijde van het opstellen van de begoting de overeenkomst nog niet helemaal rond was. De hiermee samenhangende lasten waren wel al in de begroting geraamd.

Door de overgang naar gebiedscontracten zijn schades

Lasten gedekt door specifieke baten

Door de omzetten van een voorziening groot onderhoud wegen naar een reserve groot onderhoud wegen wordt de vrijval van € 3,4 miljoen gecorrigeerd met de storting in de voorziening groot onderhoud wegen. (directe lasten verlaagd, € 3,4 miljoen, baten verhoogd, € 3,4 miljoen, neutraal).

Lasten gedekt door reserves

De uitgaven voor TWIN-H projecten weginfrastructuur worden netto verlaagd met € 529.000, neutraal.
Enerzijds door verhoging van de uitgaven in opdrachten met in totaal € 421.000:

  • € 400.000 voor verbinding A8-A9. Voor de planfase Verbinding A8-A9 is op 29 mei 2018 besloten ten laste van het algemeen voorbereidingsbudget TWIN-H € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen. Hiervan wordt in 2018 en 2019 respectievelijk € 400.000 en € 600.000 besteed;
  • € 21.000 voor het investeringspakket (IPB) Alkmaar. Dit betreft het deelproject Nollenweg  (haalbaarheid oeververbinding).

Anderzijds door verlaging subsidiebijdragen (overdrachten) deelprojecten IPB Alkmaar met netto bedrag van € 950.000:

  • € 1,5 miljoen verlaging van de bijdrage Kogendijk. Deze bijdrage schuift door naar 2019 omdat er nog geen overeenstemming is met Rijkswaterstaat (RWS) over de bijdrage aan de fietstunnel onder de N9 bij Kogendijk;
  • € 550.000 verhoging bijdrage Bergerweg. De bijdrage is voor aanpassing van de kruising Bergerweg/Jan Ligthartstraat, verplaatsing van een bushalte en verwijderen van een voetgangersoversteek ter verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het OV op de Bergerweg. Voor de verhoging wordt aan u een voorstel voorgelegd in Q4.

Bij controle van de jaarrekening 2017 is door de accountant geconstateerd dat de voorziening groot onderhoud wegen niet voldoet aan de bepalingen van wettelijke regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2017 is aan PS voorgesteld een bestemmingsreserve groot onderhoud wegen in de stellen. De omzetting van de voorziening naar een reserve groot onderhoud wegen bij de jaarrekening 2017 leidt in 2018 tot de volgende mutaties:

  • De variabele onderhoudsbudgetten wegen worden door de omzetting van een voorziening groot onderhoud wegen naar een reserve groot onderhoud wegen begroot in de exploitatie (directe lasten verhoogd, € 28,2 miljoen, onttrekkingen reserve verhoogd, € 28,2 miljoen, neutraal);
  • De storting in voorziening groot onderhoud wegen wordt omgezet in een storting in de reserve groot onderhoud wegen (directe lasten verlaagd,  € 15,5 miljoen, storting reserve, verhoogd, € 15,5 miljoen, neutraal);
  • Het tekort op vast onderhoud wegen wordt gedekt vanuit de reserve groot onderhoud wegen. Dit conform besluitvorming Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2015 (directe lasten verhoogd € 0,6 miljoen, onttrekking reserve verhoogd, € 0,6 miljoen, neutraal).

Overige mutaties
Overige mutaties reserves

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de projecten groot onderhoud wegen en vaarwegen. Hierdoor vindt er een overheveling plaats van de reserve groot onderhoud vaarwegen naar de reserve groot onderhoud wegen van € 1,8 miljoen (reserve storting verhoogd, € 1,8 miljoen, neutraal).

De provincie heeft de reconstructie N197 Velsertraverse uitgevoerd en in 2017 afgerond. De projectkosten zijn lager uitgevallen dan het budget dat door projectpartners (gemeente Velsen en Rijkswaterstaat (RWS)) is toegezegd. De eindafrekening is inmiddels ontvangen. Het overschot op dit project bedraagt € 122.800 en wordt gestort in de reserve TWIN-H (baten verhoogd, € 122.800, storting reserve verhoogd, € 122.800, neutraal).