Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.1

Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

2.119

1.976

0

1.976

0

8.751

1.967

1.967

Directe lasten

1.526

1.470

0

1.470

0

1.470

1.470

1.470

Kapitaallasten

3

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

623

180

270

450

150

630

630

630

Subtotaal Lasten

4.272

3.626

270

3.896

7

10.851

4.067

4.067

Baten

-345

-560

0

-560

0

-1.010

-1.010

-1.010

Saldo van lasten en baten

3.926

3.066

270

3.336

9

9.841

3.057

3.057

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

3.926

3.066

270

3.336

9

9.841

3.057

3.057

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

De mutatie in de overdrachten betreft een bijdrage van de provincie aan de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Het betreft een totale bedrage van € 450.000 onderverdeeld in een algemene bijdrage van € 230.000 en bijdrage voor data-inwinning van € 220.000. In de begroting 2018 was per ongeluk slechts een bedrag begroot van € 180.000, dit had € 450.000 moeten zijn. (overdrachten verhoogd, € 270.000, nadelig).