Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.4

Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

1.406

1.312

0

1.312

0

1.297

1.308

1.308

Directe lasten

4.994

13.793

28

13.821

0

6.496

15.021

12.628

Kapitaallasten

1.431

2.280

-441

1.839

-19

3.797

5.757

6.662

Overdrachten

368

2.065

525

2.590

25

2.235

2.235

2.235

Subtotaal Lasten

8.199

19.450

112

19.562

1

13.825

24.321

22.833

Baten

-1.349

-2.199

211

-1.988

-10

-1.798

-1.567

-1.174

Saldo van lasten en baten

6.850

17.251

323

17.574

2

12.027

22.754

21.659

Storting reserves

23.789

1.670

6.027

7.697

361

1.300

1.600

800

Onttrekking reserves

0

-480

-7.123

-7.603

1.484

-789

-981

-1.085

Resultaat

30.639

18.441

-772

17.669

-4

12.538

23.373

21.374

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

In de Kaderbrief 2019 verleent de provincie voor het boekjaar 2018 een subsidie van € 1,0 miljoen voor het aanpassen van de Boerenverdrietsluis in Den Helder (overdrachten verhoogd, € 1,0 miljoen, nadelig).

Bijstelling van de kapitaalslasten PMO vaarwegen (Kaderbrief 2019) naar aanleiding van werkelijk gemaakte kosten in 2017 (kapitaallasten verlaagd, € 176.000, voordelig).

De overdracht aan het waterschap betreffende nautisch beheer (overeenkomst “herverdeling vaarwegen”) heeft nog niet volledig plaatsgevonden (overdrachten verlaagd, € 475.000, voordelig).

Overige mutaties

  • Bijstellen kapitaallasten vaarwegen (kapitaallasten verlaagd, € 2.000, voordelig);
  • Correctie indexering 2018 op basis van GWW-index (directe lasten verlaagd, € 14.000, neutraal).

Lasten gedekt door specifieke baten

Door de omzetten van een voorziening groot onderhoud vaarwegen naar een reserve groot onderhoud vaarwegen wordt de vrijval van € 1,0 miljoen gecorrigeerd met de storting in de voorziening groot onderhoud vaarwegen (directe lasten verlaagd, € 1,0 miljoen, baten verlaagd, € 1,0 miljoen, neutraal).

Lasten gedekt door reserves

Bij controle van de jaarrekening 2017 is door de accountant geconstateerd dat de voorziening groot onderhoud vaarwegen niet voldoet aan de bepalingen van wettelijke regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2017 is aan PS voorgesteld een bestemmingsreserve groot onderhoud vaarwegen in de stellen. De omzetting van de voorziening naar een reserve groot onderhoud vaarwegen bij de jaarrekening 2017 leidt in 2018 tot de volgende mutaties:

  • De variabele onderhoudsbudgetten vaarwegen worden door de omzetting van een voorziening groot onderhoud vaarwegen naar een reserve groot onderhoud vaarwegen begroot in de exploitatie (directe lasten verhoogd, € 3,6 miljoen, onttrekkingen reserve verhoogd, € 3,6 miljoen, neutraal);
  • De storting in voorziening groot onderhoud vaarwegen wordt omgezet in een storting in de reserve groot onderhoud vaarwegen (directe lasten verlaagd,  € 5,3 miljoen, storting reserve verhoogd, € 5,3 miljoen, neutraal);
  • Het tekort op vast onderhoud vaarwegen wordt gedekt vanuit de reserve groot onderhoud vaarwegen. Dit conform besluitvorming Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2015 (directe lasten verhoogd € 2,1 miljoen, onttrekking reserve verhoogd, € 2,1 miljoen, neutraal).

De kapitaallasten in de begroting 2018 waren geraamd op € 480.000 op basis van een investeringsvolume voor 2017 van € 9,3 miljoen. De kapitaallasten en de onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten vaarwegen worden nu bijgesteld met € 223.000 op basis van de werkelijke uitgaven 2017. Deze bedragen € 7,1 miljoen. De lagere uitgaven ad € 2,2 miljoen worden veroorzaakt doordat de projecten Machinerichtlijn (MRL) en de Zelfbediening Roskamsluis een langere voorbereidingstijd hadden dan vooraf was ingeschat (€ 2,9 miljoen minder). Dit wordt veroorzaakt doordat de complexiteit van het programma MRL groter is dan vooraf was ingeschat (vele activiteiten bij verschillende bruggen, ook in afstemming met lopende projecten). Dit heeft ook invloed gehad op het project Roskamsluis, waar de MRL ook een bijdrage aan levert. Het project Vervanging Vechtbrug is eerder opgeleverd en voor het project centrale afstandsbediening is voor 2017 een te laag kasritme opgenomen (samen € 0,7 miljoen meer) (kapitaallasten verlaagd, € 223.000, neutraal, onttrekking reserve verlaagd, € 223.000, neutraal).
Bij PS-voordracht 2018-1 is besloten het restant voor Integrale ILG projecten (ILG: Investeringsbudget Landelijk Gebied) uit de reserve TWIN-H (€ 296.000) in te zetten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in provinciale vaarwegen. Daarnaast is een budget van € 44.000 in OD 3.2.1 bedoeld voor de voorbereidingskosten van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Schermervaart, Huigenvaart en Beverkoog. Aanvullend is bij de uitvoering van motie 110 € 500.000 bestemd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit budget was opgenomen bij OD 6.3.1, Natuurinclusieve landbouw. In totaal wordt € 840.000 gestort in de reserve kapitaallasten vaarwegen ten behoeve van natuurvriendelijke oevers.
De afschrijvingstermijn voor het sluis en haven informatie punt (SHIP) is aangepast van 25 jaar naar 10 jaar. Dit leidt tot hogere kapitaallasten van € 28.000 naar € 70.000. Omdat de dekking van deze kapitaallasten geheel is voorzien vanuit de reserve kapitaallasten vaarwegen is dit neutraal (kapitaallasten verhoogd, € 42.000, onttrekking reserve verhoogd, € 42.000, neutraal). Aanvullend melden wij nu alvast dat de afschrijvingstermijn geen 10 maar 5 jaar dient te zijn. Deze omissie kon niet meer financieel verwerkt worden in de nu voorliggende zomernota en zal daarom financieel (neutraal) in de laatste begrotingswijziging worden verwerkt.

Overige mutaties reserves
Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de projecten groot onderhoud wegen en vaarwegen. Hierdoor vindt er een overheveling plaats van de reserve groot onderhoud vaarwegen naar de reserve groot onderhoud wegen van € 1,8 miljoen (reserve onttrekking verhoogd, € 1,8 miljoen, neutraal).