Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.2.1

Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

953

1.056

0

1.056

0

1.162

1.156

1.151

Directe lasten

7.936

13.565

305

13.869

2

1.837

1.799

1.799

Kapitaallasten

7.528

10.451

-148

10.303

-1

15.505

18.090

20.309

Overdrachten

23.235

23.222

14.258

37.480

61

13.931

13.329

13.329

Subtotaal Lasten

39.652

48.294

14.414

62.708

30

32.435

34.374

36.588

Baten

-10.573

-2.507

-229

-2.736

9

-639

-639

-639

Saldo van lasten en baten

29.079

45.787

14.185

59.972

31

31.796

33.735

35.949

Storting reserves

102.335

56.767

11.741

68.508

21

34.784

28.215

27.563

Onttrekking reserves

-42.193

-33.577

-15.210

-48.787

45

-24.833

-18.066

-18.066

Resultaat

89.221

68.977

10.716

79.693

16

41.747

43.884

45.446

Toelichting op de budgettabel

Metropool Regio (MRA) E

Bij de Kaderbrief 2019 is ter voorfinanciering van het plaatsen van laadpalen een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld uit algemene middelen waarmee de maximale uitgaven zijn verhoogd naar € 3,2 miljoen.
Op basis van het actuele programma zijn de uitgaven in deze zomernota vooralsnog geraamd op € 3,1 miljoen. De bijbehorende dekking is conform besluit verdeeld over diverse dekkingsposten als volgt opgenomen: € 1,2 miljoen uit algemene middelen (vanuit Kaderbrief en reeds begroot); € 723.000 uit de reserve Infrastructuur (ophoging van de kasraming met € 473.000) en € 1,2 miljoen uit bijdragen derden (een verlaging van de kasraming van € 560.000).

Lasten gedekt door algemene middelen

Administratieve correctie op de 2e begrotingswijziging. De middelen voor onderdeel "2.3.3. fietsbeleid" van de voordracht zijn onder OD 5.3.1 geplaatst en worden nu omgezet naar OD 2.2.1 (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).

In 2017 is voor € 1,1 miljoen minder besteed aan investeringen in nieuwe infrastructuur PMI. Op basis van een afschrijvingsperiode van 25 jaar leidt dit vanaf 2018 tot lagere kapitaallasten (lasten verlaagd, € 43.000, voordelig).

De uitgaven voor studiekosten Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek (voorheen Duinpolderweg) in 2018 worden verlaagd van € 1,5 miljoen naar € 549.000. De studiekosten vallen lager uit doordat de studiefase eerder wordt afgerond, namelijk in Q3-2018. Kosten die in Q4-2018 nog gemaakt worden komen ten laste van een voorbereidingskrediet. Voor de gehele studiefase komen de kosten uit op € 2,7 miljoen. Dit betekent een bijdrage per partner van € 900.000. Na verrekening van de al verleende bijdragen door de provincie, wordt de (eigen) provinciale bijdrage in 2018 van verlaagd van € 750.000 naar € 150.000 (lasten verlaagd, € 600.000, voordelig).

Bij de tweede begrotingswijziging is € 100.000 beschikbaar gesteld voor stil asfalt ten gunste van een gezonde leefomgeving. Dit bedrag wordt in 2018 ingezet voor gevelmaatregelen (lasten verlaagd, € 100.000 neutraal, zie OD 4.1.2 Basiskwaliteit borgen).

Lasten gedekt door specifieke baten

De uitgaven voor studiekosten Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek (voorheen Duinpolderweg) in 2018 worden verlaagd van € 1,5 miljoen naar € 549.000, doordat de studiefase eerder wordt afgerond. Hierdoor ontstaat een voordeel op de provinciale middelen van € 600.000. Voor het overige voordeel vind verrekening plaats met de bijdragen derden via de balanspost. Hierdoor worden de zowel de baten als de lasten met € 351.000 verlaagd. Daarnaast is de eindafrekening van de balanspost opgenomen. Het restant van € 618.000 wordt zowel als baat als als last opgenomen en terugbetaald aan de partners.
Voor de inhuur van projectondersteuning voor het Platform Bereikbaarheid Metropool Amsterdam (PBMA) is € 35.000 aan kosten geraamd, hetgeen de nettobijdrage van de provincie hieraan betreft. De feitelijke uitgaven zijn € 90.000, waar € 55.000 aan baten van de VRA tegenover staat (lasten verhoogd, specifieke baten verhoogd, € 55.000, neutraal).
De uitgaven voor MRA Elektrisch worden verlaagd door enerzijds lagere uitgaven en anderzijds door (extra) dekking derden t.l.v. reserve Infrastructuur van € 473.000 (lasten verlaagd, specifieke baten, € 560.000, neutraal).
De uitgaven t.l.v. de Uitvoeringsregeling Wayfinding worden hoger. Reden is dat de niet tot besteding komende ontvangen bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) voor de uitvoeringsregeling wordt terugbetaald. De reden hiervoor is de lagere vaststelling van de subsidies voor de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer (lasten verhoogd, specifieke baten, € 467.000, neutraal).

Lasten gedekt door reserves

De kapitaallasten in de begroting 2018 waren geraamd op € 1.605.000 op basis van een investeringsvolume voor 2017 van € 40,1 miljoen. De kapitaallasten en de onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten wegen worden nu bijgesteld met € 105.000 op basis van de werkelijke uitgaven 2017. Deze bedragen € 37,5 miljoen. De lagere uitgaven ad € 2,6 miljoen worden veroorzaakt o.a. door het project N23 Westfrisiaweg (incl. vaarduikers). Door een hogere inzet van ontvangen bijdragen van derden aan het project, dan was voorzien, is de onttrekking van de kapitaalslasten lager uitgevallen. Ook worden de vaarduikers niet in 2017 maar in 2018 gerealiseerd (€ 0,9 miljoen minder). Door de complexiteit in afstemming met de vele partijen en vertraging van de aanbesteding is het project Blauwe Golf niet in 2017, maar in 2018 opgeleverd. Dit heeft geleid tot een lager kasritme in 2017 dan geraamd (€ 0,7 miljoen minder). Ook bij het project N241 Nes fietstunnel is de oplevering vertraagd doordat de opleverdossiers nog niet volledig waren. Dit heeft geleid tot een lager kasritme (€ 1,6 miljoen minder). Daarnaast is er na opgave van de kapitaallasten voor de begroting 2018 het PMI project de N243 Noordervaart van de studiefase naar de planfase gepromoveerd en is bij de 2e actualisatie PMI een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld (€ 0,6 miljoen meer) (lasten verlaagd, € 105.000, onttrekkingen reserve verlaagd, € 105.000, neutraal).
Bij de 2e begrotingswijziging 2018 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor een studie naar het oplossen van knelpunten Fietsinfrastructuur. Hierdoor kan voor een gelijk bedrag de dekking vanuit de reserve Fietsinfrastructuur worden afgeraamd (lasten verlaagd, € 100.000, onttrekking reserve Infrastructuur verlaagd, € 100.000, neutraal).

De uitgaven ten laste van de reserve Infrastructuur worden netto verhoogd met € 189.000.
Enerzijds door lagere vergoeding omrijkosten OV aan concessiehouders met € 370.000 omdat deze in 2017 al zijn geboekt. Anderzijds door hogere uitgaven van € 559.000. Deze hogere uitgaven bestaan uit de volgende posten:

  • € 473.000 extra bijdrage MRA Elektrisch voor het plaatsen van laadpalen;
  • € 86.000 aan hogere opdrachtverlening, voornamelijk voor vervolgonderzoek voor goederenvervoer over water.

(lasten verhoogd, onttrekking reserve Infrastructuur verhoogd, € 189.000, neutraal).

De subsidie-uitgaven voor kleine infrastructuur worden netto verhoogd met € 1,2 miljoen.
Enerzijds door verlaging van het subsidieplafond 2018 van € 18,9 miljoen met € 3,7 miljoen door ondervraging subsidieplafonds en anderzijds door raming uitbetaling van voor 2018 vastgelegde subsidieverplichtingen kleine infrastructuur van € 4,9 miljoen (lasten verhoogd, onttrekking reserve Infrastructuur verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal).

Eindafrekening van de uitgaven voor Mobiliteitsmanagement voor het onderdeel het mijden van de spits, goederenvervoer en incidentmanagement van het programma “Beter Benutten Vervolg” heeft begin 2018 plaatsgevonden, terwijl dat eind 2017 was geraamd (lasten verhoogd, onttrekking reserve Infrastructuur verhoogd, € 466.000, neutraal).

Extra project landelijke werkgroep intelligente kruispunten. Het project betreft het ontwikkelen en aanpassen van de systemen ten behoeve van alle wegbeheerders (baten en directe lasten verhoogd, reserve Infrastructuur € 520.000 neutraal).

De uitgaven voor Smart Mobility uit de Kaderbrief 2018 worden gedekt uit de reserve infrastructuur voor € 10,5 miljoen en € 550.000 wordt gedekt uit de exploitatie. Het deel exploitatie wordt in de reserve infrastructuur gestort zodat alle Smart Mobility uitgaven ten laste van de reserve infrastructuur worden gebracht (baten verhoogd, storting reserve infrastructuur verhoogd, € 550.000 neutraal).

Onttrekking vanuit reserve Infrastructuur. Dit betreft het aandeel van de provincie (voor de vervanging van de Zaanbrug (lasten verhoogd, onttrekking reserve Infrastructuur verhoogd, € 11,6 miljoen, neutraal).

Overige mutaties reserves

In 2017 is vanuit de reserve Fietsinfrastructuur voor de Fietstunnel Nes (N241) € 1.6 miljoen overgeheveld (krediet € 1.8 miljoen). Het resterende bedrag wordt nu overgeheveld (onttrekkingen verhoogd, € 164.000, neutraal).

In 2018 wordt er vanuit de reserve Infrastructuur budget overgeheveld:

  • € 90.000: in 2017 is het grootste deel regionale bijdrage N241 overgeheveld naar de reserve Dekking Kapitaallasten Wegen. Het resterend budget wordt nu ook overgeheveld;
  • € 650.000: bij de 2e actualisatie PMI 2018 (PS 9 juli 2018) hebben PS besloten het krediet van het project HOV in ’t Gooi op te hogen vanwege een scopewijziging. Deze bijdrage t.l.v. de reserve Infrastructuur wordt overgeheveld en toegevoegd aan de reeds overgehevelde middelen voor het project (onttrekkingen verhoogd, € 740.000, neutraal).

BDU-middelen infrastructuur worden ingezet voor exploitatie OV. Als gevolg hiervan wordt de storting in de reserve OV verlaagd en de storting in de reserve Infrastructuur en Fietsinfrastructuur verhoogd. Dit is conform het GS-besluit d.d. 12 juli 2016 over het Addendum en overlegd met het toenmalige Ministerie van I&M (storting verhoogd, reserve Infrastructuur, € 5,6 miljoen, neutraal) (storting verhoogd, reserve Fietsinfrastructuur, € 355.000, neutraal). Zie ook de toelichting bij OD 2.3.2. in OV voorzieningen investeren.

Een administratieve correctie naar aanleiding van de voorlopige eindafrekening concessie OV 2017. Deze eindafrekening is (ad € 2,0 miljoen) in de jaarstukken 2017 ten laste gebracht van BDU INFRA, terwijl het OV betreft. In 2018 wordt dit rechtgezet door een verlaagde storting van afgerond € 2,0 miljoen in de reserve OV ten gunste van een evenredige storting in de Reserve Infrastructuur (storting verhoogd, reserve Infrastructuur, € 2,0 miljoen, neutraal). Zie ook OD 2.3.2. In OV voorzieningen investeren

De storting in de reserve Dekking Kapitaallasten Wegen is verhoogd met als redenen:

  • € 6,4 miljoen: bij de 2e actualisatie PMI 2018 (PS: 9 juli 2018) hebben PS ermee ingestemd dat de vrijval van middelen N201 wordt ingezet ter dekking van de N23 Westfrisiaweg;
  • € 164.000: in 2017 is vanuit de reserve Fietsinfrastructuur van het krediet N241 Fietstunnel Nes € 1,8 miljoen een bedrag van € 1,64 miljoen overgeheveld. Het resterende bedrag wordt nu overgeheveld;
  • € 90.000: in 2017 is het grootste deel regionale bijdrage N241 overgeheveld naar de reserve Dekking Kapitaallasten Wegen. Het resterend budget wordt nu ook overgeheveld (stortingen verhoogd, € 6,6 miljoen, neutraal).
  •  

Uit het provinciefonds wordt een decentralisatie uitkering (DU) ontvangen voor Beter Benutten ter hoogte van € 3,0 miljoen. Deze middelen worden gestort in de reserve Infrastructuur en zijn neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (lasten verhoogd, € 3,0 miljoen, neutraal).