Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.2.2

Rijksbeleid beïnvloeden

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

80

79

0

79

0

81

80

79

Subtotaal Lasten

80

79

0

79

0

81

80

79

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

80

79

0

79

0

81

80

79

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

80

79

0

79

0

81

80

79

Toelichting op de budgettabel