Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.3.1

OV concessies aanbesteden en beheren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

416

416

0

416

0

423

419

416

Directe lasten

507

404

0

404

0

284

284

284

Overdrachten

49.692

49.202

685

49.887

1

50.125

50.762

51.262

Subtotaal Lasten

50.615

50.022

685

50.707

1

50.832

51.465

51.962

Baten

-49.355

0

-6.638

-6.638

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.260

50.022

-5.954

44.069

-12

50.832

51.465

51.962

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.260

50.022

-5.954

44.069

-12

50.832

51.465

51.962

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door specifieke baten

Het Bonus-malus saldo wordt overgeheveld naar de reserve OV zodat het kan worden ingezet voor projecten die de kwaliteit van reizen met OV verhogen (lasten verhoogd, € 685.000, neutraal uit BDU Rijksgelden). Hier staat een verhoogde storting in de reserve OV tegenover (zie OD 2.3.2 In OV voorzieningen investeren).

Baten ten gunste van algemene middelen

In IPO verband en in overleg met het toenmalige ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten via de exploitatiebijdragen openbaar vervoer (hogere baten, Rijksbijdrage BDU, € 6.638.000 neutraal). Hier staat een verlaagde storting in de reserve OV tegenover (zie OD 2.3.2 In OV voorzieningen investeren).