Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.3.2

In OV voorzieningen investeren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

295

309

0

309

0

326

324

322

Directe lasten

370

1.614

-571

1.043

-35

200

137

0

Kapitaallasten

116

810

-222

588

-27

1.980

3.192

3.828

Overdrachten

-5.760

7.199

8.065

15.264

112

4.280

700

0

Subtotaal Lasten

-4.979

9.932

7.272

17.204

73

6.786

4.353

4.150

Baten

0

0

-175

-175

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

-4.979

9.932

7.097

17.029

71

6.786

4.353

4.150

Storting reserves

100.527

49.308

-6.583

42.725

-13

50.308

50.309

50.000

Onttrekking reserves

-3.149

-55.617

556

-55.062

-1

-52.891

-54.803

-55.239

Resultaat

92.399

3.623

1.070

4.693

30

4.203

-141

-1.089

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door reserves
De kapitaallasten in de begroting 2018 waren geraamd op € 810.000 op basis van een investeringsvolume voor 2017 van € 20,3 miljoen. De kapitaallasten en de onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten ov worden nu bijgesteld met € 222.000 op basis van de werkelijke uitgaven 2017. Deze bedragen € 14,7 miljoen. Het verschil ad € 5,6 miljoen worden veroorzaakt door mindere uitgaven ad € 7,6 miljoen voor de projecten HOV ’t Gooi (door het niet voldoen aan voorwaarden om de aanbestedingsfase te kunnen starten met een beheersbaar risicoprofiel is vertraging ontstaan), Brug Ouderkerk aan de Amstel (er loopt een rechtszaak n.a.v. de aanbesteding) en het project Productformules OV. Dit project is al enige jaren in uitvoering. Door een wijziging van de BBV moet het binnen het EXIN-H beschikbare budget voor dit project worden gestort in de reserve Kapitaallasten OV. Dit heeft in 2018 plaatsgevonden (€ 1,6 miljoen minder in 2017). De uitgaven aan het project HOV Aalsmeer bedragen € 2 miljoen meer dan de raming. Dit wordt veroorzaakt door de extra kosten van bodemverontreiniging (PFOS) die bij het opstellen van de begroting 2018 niet waren voorzien (lasten verlaagd, onttrekking reserve Dekking Kapitaallasten OV-infrastructuur verlaagd, € 222.000, neutraal).

De uitgaven voor EXIN-H projecten OV worden verlaagd met netto € 150.000 door:

 • € 200.000 verlaging uitgaven Verkeersmanagement;
 • € 60.000 verhoging studiekosten HOV Noordwijk vanwege aanvullend onderzoek naar het tracé;
 • € 53.000 verhoging opdrachten Wayfinding (het beheer/aanpassen van de zogenaamde Knop-kaarten bij de NS-stations);
 • € 67.000 verlaging door verrekening van de uitvoeringskosten van Wayfinding met VRA door lagere subsidies;
 • € 4.000 verhoging overige opdrachten.

(lasten verlaagd, onttrekking reserve EXIN-H verlaagd, €150.000, neutraal).

De subsidie-uitgaven EXIN-H projecten OV worden verhoogd met € 5,31 miljoen met als verklaring:

 • € 1,5 miljoen verlening (van de in 2017 uitgestelde) subsidie aan RWS voor bus voorzieningen A1;
 • € 1,9 miljoen verlening (van de in 2017 uitgestelde) subsidie Uithoornlijn aan de vervoerregio;
 • € 1,9 miljoen verlening subsidies Investeringsagenda doorstroming OV.

(lasten verhoogd, reserve EXIN-H, € 5,3 miljoen, neutraal).

De uitgaven voor de OV subsidies worden verhoogd met € 2,8 miljoen, ten laste van de reserve OV, met als verklaring:

 • € 2,3 miljoen voor de uitvoeringsregeling 2018 halte toegankelijkheid;
 • € 383.000 voor de subsidieregeling Texel 2014-2016;
 • € 613.000 voor de subsidieregeling Texel vervolg

(lasten verhoogd, onttrekking reserve OV verhoogd, € 2,8 miljoen, neutraal).

De uitgaven van de OV projecten dalen met € 488.000, als gevolg van:

 • € 600.000 lagere uitgaven doordat het studiebudget binnen de Investeringsagenda OV verlaagd wordt naar € 100.000 per jaar. De middelen (ad € 600.000) worden later ingezet voor toekomstig te verstrekken subsidies binnen de Investeringsagenda OV;
 • € 10.000 extra kosten voor de pilot Texel in verband met fase 2 (2016-2018);
 • € 20.000 extra voor het deelfietsproject Huizen in verband met een verlenging van de opdracht als gevolg van de doorloop van de pilot en de verlenging opdracht leverancier deelfietsen en onderzoek locatie uitbreiding.
 • € 100.000 extra uitgaven voor programma OV-reiziger centraal 2016-2019 binnen de visie OV 2020 voor de lopende opdrachten

(lasten verlaagd, onttrekking reserve OV verlaagd, € 488.000, neutraal).

Overige lasten (lager dan € 100.000) ten laste van de reserve OV, betreffen € 14.500 extra kosten voor de buurtbussen en ROCOV N-H.

Overige mutaties reserves

De resterende middelen uit bijdrage BON-Route € 133.111 voor de OV-tool en Stichtse Brug € 41.600 worden overgeheveld naar de reserve OV. Hiermee zijn de balansposten m.b.t. BDU saldi helemaal leeg aan het eind van het jaar (bijdrage OV voorziening verhoogd, € 175.000, neutraal).

Wegens de versnelde inzet van het BDU-oud saldo INFRA is de storting in de reserve OV verlaagd. De onttrekking en kasraming voor exploitatie OV nemen evenredig af (onttrekking verlaagd, reserve OV, € 6,6 miljoen, neutraal). De versnelde inzet is toegelicht onder OD 2.3.1. OV concessies aanbesteden en beheren en OD 2.2.1 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren.

In 2017 is het geheel restantbudget Productformules R-Net van € 5.712.000 vanuit de reserve EXIN-H overgeheveld naar de reserve Dekking Kapitaallasten OV-infrastructuur. Bij de 2e actualisatie PMI 2018 (PS: 9 juli 2018) hebben PS voor dit project een krediet van € 2.914.143 beschikbaar gesteld. Het resterend budget wordt teruggeboekt naar de reserve EXIN-H (onttrekkingen verhoogd, € 2,8 miljoen, neutraal).

BDU-middelen infrastructuur worden ingezet voor exploitatie OV. Als gevolg hiervan wordt de storting in de reserve OV verlaagd en de storting in de reserve Infrastructuur en Fietsinfrastructuur verhoogd. Dit is conform het GS-besluit d.d. 12 juli 2016 over het Addendum en overlegd met het toenmalige Ministerie van I&M (storting verlaagd, reserve OV, € 6,64 miljoen, neutraal). Zie ook OD 2.2.1 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren.

Het Bonus-malus saldo uit BDU-Rijksgelden is overgeheveld naar de reserve OV zodat het in 2021 kan worden ingezet voor vervanging van buurtbussen (storting verhoogd, € 685.000, neutraal (zie ook OD 2.3.1 OV concessies aanbesteden en beheren).

Een administratieve correctie naar aanleiding van de voorlopige eindafrekening concessie OV 2017. Deze is (ad € 1,97 miljoen) in de jaarstukken 2017 ten laste gebracht van BDU INFRA terwijl het OV betreft. In 2018 wordt dit rechtgezet door een verlaagde storting van afgerond € 1,97 miljoen in de reserve OV ten gunste van een evenredige storting in de Reserve INFRA (storting verlaagd, reserve OV, € 1,97 miljoen, neutraal). Zie ook OD 2.2.1 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren.

De resterende middelen uit bijdrage BON-Route € 133.111 voor de OV-tool en € 41.600 voor Stichtse brug worden overgeheveld van vooruit ontvangen middelen BDU naar de reserve OV. Hiermee zijn de balansposten m.b.t. BDU saldi helemaal leeg aan het eind van het jaar (storting verhoogd, reserve OV, € 175.000, neutraal).

De storting in de reserve Dekking Kapitaallasten OV-infrastructuur is verhoogd met als redenen:

 • € 40.000: in 2017 is van het restantbudget € 400.000 voor het project Alkmaar-Nieuwe Schermerweg € 360.000 vanuit de reserve EXIN-H overgeheveld. Het restantbudget van € 40.000 wordt daar nu aan toegevoegd.
 • € 650.000: bij de 2de actualisatie PMI 2018 (PS 9 juli 2018) hebben uw staten besloten het krediet van het project HOV in ’t Gooi op te hogen vanwege een scopewijziging. Deze bijdrage ten lasten van de reserve Infrastructuur wordt overgeheveld en toegevoegd aan de reeds overgehevelde middelen van het project (stortingen verhoogd, € 690.000, neutraal).