Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.3

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

770

1.453

0

1.453

0

1.490

1.492

1.492

Directe lasten

482

522

0

522

0

522

122

122

Overdrachten

10

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

1.261

1.975

0

1.975

0

2.012

1.614

1.614

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.261

1.975

0

1.975

0

2.012

1.614

1.614

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.261

1.975

0

1.975

0

2.012

1.614

1.614

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Lasten gedekt door specifieke baten

Lasten gedekt door reserves

Overige mutaties reserves