Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.1

De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

8.047

8.924

0

8.924

0

7.380

7.344

7.311

Directe lasten

4.008

5.146

-86

5.060

-2

4.962

4.817

4.817

Overdrachten

2.750

2.874

0

2.874

0

2.669

2.467

2.467

Subtotaal Lasten

14.805

16.944

-86

16.858

-1

15.011

14.628

14.595

Baten

-82

-43

0

-43

0

-43

-43

-43

Saldo van lasten en baten

14.723

16.901

-86

16.815

-1

14.968

14.585

14.552

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

14.723

16.901

-86

16.815

-1

14.968

14.585

14.552

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Lasten gedekt door specifieke baten

Lasten gedekt door reserves

Overige mutaties reserves