Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.2

Integriteit borgen en toetsen

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

223

436

0

436

0

440

440

440

Directe lasten

33

34

0

34

0

34

34

34

Subtotaal Lasten

257

470

0

470

0

474

474

474

Baten

-38

-50

0

-50

0

-50

-50

-50

Saldo van lasten en baten

219

420

0

420

0

424

424

424

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

219

420

0

420

0

424

424

424

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Lasten gedekt door specifieke baten

Lasten gedekt door reserves

Overige mutaties reserves