Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.4

Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

30

30

0

30

0

30

30

30

Subtotaal Lasten

30

30

0

30

0

30

30

30

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

30

30

0

30

0

30

30

30

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

30

30

0

30

0

30

30

30

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Lasten gedekt door specifieke baten

Lasten gedekt door reserves

Overige mutaties reserves