Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.2.1

Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

62

121

0

121

0

123

123

123

Directe lasten

50

121

350

471

289

121

121

121

Overdrachten

20

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

131

242

350

592

145

244

244

244

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

131

242

350

592

145

244

244

244

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

131

242

350

592

145

244

244

244

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Lasten gedekt door specifieke baten

Lasten gedekt door reserves

Overige mutaties reserves