Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.2.2

Risicokaart beheren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

48

95

0

95

0

96

96

96

Directe lasten

-1

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

3

50

0

50

0

50

50

50

Subtotaal Lasten

50

145

0

145

0

146

146

146

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

50

145

0

145

0

146

146

146

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

50

145

0

145

0

146

146

146

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Lasten gedekt door specifieke baten

Lasten gedekt door reserves

Overige mutaties reserves