Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.3.1

Bestuurshandelingen communiceren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

795

778

0

778

0

778

778

778

Directe lasten

1.043

972

0

972

0

972

672

672

Overdrachten

433

581

15

596

3

581

581

581

Subtotaal Lasten

2.271

2.331

15

2.346

1

2.331

2.031

2.031

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.271

2.331

15

2.346

1

2.331

2.031

2.031

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.271

2.331

15

2.346

1

2.331

2.031

2.031

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Lasten gedekt door specifieke baten

Lasten gedekt door reserves

Overige mutaties reserves