Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.3.2

Provinciale belangen op landelijke en Europees niveau behartigen

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

686

759

0

759

0

832

828

824

Directe lasten

54

343

12

355

3

343

343

343

Overdrachten

3.638

1.232

1.550

2.782

126

1.107

1.107

924

Subtotaal Lasten

4.379

2.334

1.562

3.896

67

2.282

2.278

2.091

Baten

0

0

-12

-12

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

4.379

2.334

1.550

3.884

66

2.282

2.278

2.091

Storting reserves

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-2.681

-183

-998

-1.181

545

-183

-183

0

Resultaat

1.698

5.151

552

5.703

11

2.099

2.095

2.091

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Administratieve correctie op de 1e begrotingswijziging 2018. Een deel van de middelen t.b.v. IPO programmabegroting 2018 overhevelen van programma 1 naar programma 6. De middelen voor PAS, € 33.000, naar OD 6.1, budget Wet Natuurbescherming. De middelen voor vitaal platteland natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden, € 15.000, naar OD 6.2 (lasten verlaagd, € 48.000, neutraal).
In de vergadering van 23 april 2018 hebben PS ingestemd met een bijdrage aan de provincie Zeeland in de jaren 2018, 2019 en 2020 van elk jaar € 0,6 miljoen. De bijdrage voor 2018 is in deze zomernota verwerkt. De bijdragen voor de jaren 2019 en 2020 zijn betrokken bij de Kaderbrief 2019 (lasten verhoogd, € 600.000, nadelig).
Lasten gedekt door specifieke baten

Voor advisering van de Marine Resources Group (MRG) wordt een bijdrage ontvangen van de North Sea Commission (lasten en baten verhoogd, € 12.000 neutraal).

Lasten gedekt door reserves

Voor subsidieverlening ten laste van de reserve Cofinanciering Europese projecten wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 3,7 miljoen, reserve Cofinanciering Europese projecten).
Door de afsluiting van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West 1 komt een tweetal verplichtingen, voor overcommittering en technische bijstand, niet tot besteding. De hiervoor gereserveerde middelen vloeien terug in de reserve (lasten verlaagd, € 2,7 miljoen, reserve Cofinanciering Europese projecten).