Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.3

Bijdragen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

658

1.236

0

1.236

0

880

877

875

Directe lasten

353

82

100

182

122

500

0

0

Overdrachten

790

1.250

0

1.250

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

1.800

2.568

100

2.668

4

1.380

877

875

Baten

-48

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.752

2.568

100

2.668

4

1.380

877

875

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.752

2.568

100

2.668

4

1.380

877

875

Toelichting op de budgettabel