Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.4

Bijdragen aan een sterke en duurzame agrosector

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

305

307

0

307

0

312

310

307

Directe lasten

185

2.983

105

3.088

4

998

698

698

Overdrachten

2.198

2.981

0

2.981

0

2.016

3.116

1.566

Subtotaal Lasten

2.688

6.271

105

6.376

2

3.326

4.124

2.571

Baten

-58

0

-61

-61

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.629

6.271

44

6.315

1

3.326

4.124

2.571

Storting reserves

500

1.500

61

1.561

4

250

250

0

Onttrekking reserves

-912

-2.350

0

-2.350

0

-1.900

-3.000

-1.450

Resultaat

2.217

5.421

105

5.526

2

1.676

1.374

1.121

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen
Conform de Decembercirculaire 2017 van het provinciefonds is een aantal decentralisatie uitkeringen (DU's) ontvangen, waaronder een bedrag van € 50.000 voor het programma Jong Leren Eten. Het bedrag is bedoeld voor netwerkactiviteiten. Dit geld is in 2017 niet meer tot besteding gekomen en vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. In 2018 worden de middelen alsnog voor het doel ingezet (hogere lasten, €50.000, nadelig).
De gederfde pachtopbrengsten uit gronden NNN zijn met € 110.000 toegenomen, hiervan wordt 50% doorbelast aan Landbouw (lasten verhoogd, € 55.000, nadelig). Zie ook programma 6 Groen.
Baten
Bijdrage van RVO aan de uitvoeringskosten voor technische bijstand POP3 Europese landbouwsubsidies 2016 ontvangen (baten verhoogd, € 61.000, voordelig).
Overige mutaties reserves
De bijdrage van RVO aan de uitvoeringskosten voor technische bijstand POP3 Europese landbouwsubsidies 2016 wordt in de reserve Europese landbouw gestort (lasten verhoogd, € 61.000, nadelig).