Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.1.1

Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

917

1.004

0

1.004

0

1.092

1.085

1.080

Directe lasten

84

200

0

200

0

200

200

200

Overdrachten

562

6.700

265

6.965

4

8.850

3.900

3.900

Subtotaal Lasten

1.563

7.904

265

8.169

3

10.142

5.185

5.180

Baten

-742

0

-265

-265

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

821

7.904

0

7.904

0

10.142

5.185

5.180

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

245

-2.205

0

-2.205

0

0

0

0

Resultaat

1.066

5.699

0

5.699

0

10.142

5.185

5.180

Toelichting op de budgettabel