Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.1.2

Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en uitvoeren

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

5.233

5.238

0

5.238

0

5.331

5.285

5.242

Directe lasten

5.415

6.596

-595

6.001

-9

4.820

4.420

4.420

Kapitaallasten

7.515

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

8.611

11.554

-690

10.864

-6

2.621

461

121

Subtotaal Lasten

26.775

23.388

-1.285

22.103

-5

12.772

10.166

9.783

Baten

-15.089

-7.360

-653

-8.013

9

-8.883

-8.883

-8.283

Saldo van lasten en baten

11.686

16.028

-1.938

14.090

-12

3.889

1.283

1.500

Storting reserves

500

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

-10.000

0

-10.000

0

-2.500

-340

0

Resultaat

12.186

6.028

-1.938

4.090

-32

1.389

943

1.500

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen
Eind 2017 is Crailo verkocht. De jaarlijkse beheerskosten voor Crailo worden daarom structureel afgeraamd (lasten verlaagd, € 550.000, voordelig).
Door de verkoop is het tevens niet meer nodig om een legionella-beheerplan voor Crailo uit te voeren. De hiervoor voorziene kosten van € 260.000 worden afgeraamd (lasten verlaagd, € 260.000, voordelig).
De betaling aan Schiphol Logistics Park (SLP) van de afgesproken bijdrage aan de infrastructuur van het bedrijventerrein vindt plaats op het moment van de eerste levering van het PNH-eigendom SLP-Zuid aan een nieuwe eigenaar; dit is voorzien in 2020 (lasten verlaagd, € 690.000, voordelig).
Enkele panden die aangekocht zijn in het kader van de uitbreiding van de N201 worden dit jaar verkocht. Hiervoor worden de bijkomende verkoopkosten eenmalig met € 150.000 verhoogd. Tevens zijn de bijkomende kosten voor de voorziene verkopen van overtollig PNH-eigendom structureel met € 100.000 verhoogd (lasten verhoogd, € 250.000, nadelig).

Baten

De jachthaventarieven zijn structureel verlaagd (inkomsten verlaagd, € 10.000, nadelig).
Door de verkoopopbrengsten van de panden aan de N201, Middenweg 1 en 6 worden de inkomsten bijgeraamd met € 375.000 (inkomsten verhoogd, € 375.000, voordelig).
Bij het opstellen van de begroting zijn in plaats van de pachtopbrengsten huuropbrengsten geraamd. Deze zijn bijgesteld hetgeen een neerwaartse bijstelling van de huuropbrengsten en een verhoging van de pachtopbrengsten betekent. Tevens wordt € 100.000 afgeraamd in verband met de verkopen die plaatsvinden (inkomsten verlaagd, € 100.000, nadelig).
De verkoopopbrengsten van de groene gronden BBL en PASO worden meerjarig aangepast waarbij de verkoopopbrengsten in 2018 worden verlaagd van € 3,5 miljoen naar € 3 miljoen. Daar staat tegenover dat de opbrengsten in latere jaren verhoogd worden (inkomsten verlaagd, € 500.000, nadelig).