Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.1

Bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam ruimtelijk vestigingsklimaat

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

992

994

0

994

0

1.011

1.002

994

Directe lasten

17.404

3.661

7.697

11.358

210

3.386

3.036

3.036

Overdrachten

2.670

20.222

250

20.472

1

6.170

3.120

170

Subtotaal Lasten

21.066

24.877

7.947

32.824

32

10.567

7.158

4.200

Baten

-11.009

-6.108

-3.599

-9.707

59

-6.108

-6.108

-6.108

Saldo van lasten en baten

10.057

18.769

4.348

23.117

23

4.459

1.050

-1.908

Storting reserves

6.112

4.893

0

4.893

0

6.052

250

0

Onttrekking reserves

-1.285

-8.132

-250

-8.382

3

-3.750

-2.950

0

Resultaat

14.884

15.530

4.098

19.628

26

6.761

-1.650

-1.908

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

In 2017 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord aangegaan waarbij eenmalige kosten voor 2018 (€ 250.000) in eerste instantie binnen de begroting van regionale economie opgevangen moeten worden. Het opvangen van dit bedrag valt samen met hogere dan wel onvoorziene uitgaven voor de onderwerpen Pallas en Distriport (resp. uitvoeren 2nd opinion en extra juridische kosten). Dat leidt tot de extra budgetaanvraag van
€ 100.000 voor 2018 voor beleidsonderzoek en monitoring (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).

Administratieve correctie op de 2e begrotingswijziging. De middelen voor onderdeel "2.3.3. fietsbeleid" van de voordracht zijn onder dit operationeel doel geplaatst, terwijl dit thuis hoort onder Mobiliteit OD 2.1.1 (lasten verlaagd, € 100.000, neutraal).
Lasten gedekt door specifieke baten
In samenwerking met de provincies Zuid-Holland en Utrecht wordt een onderzoek naar koopstromen uitgevoerd. De opdracht wordt aanbesteed door de provincie Noord-Holland (lasten verhoogd, € 197.000, nadelig). Zie ook bij baten.
Lasten gedekt door reserves
Voor de uitvoering van het programma water als economische drager wordt kasraming opgenomen voor de subsidie Buiten Uitvoeringsregeling aan Vaarnetwerk West-Friesland (lasten verhoogd, € 250.000, neutraal).
Baten
In samenwerking met de provincies Zuid-Holland en Utrecht wordt een onderzoek naar koopstromen uitgevoerd. De opdracht wordt aanbesteed door de provincie Noord-Holland. De provincies Zuid-Holland en Utrecht dragen op basis van inwonersaantallen bij (baten verhoogd, € 197.000, voordelig). Zie ook bij lasten.
Dividend PWN: De provincie ontvangt over haar aandelenkapitaal 9% bovenop het gewogen gemiddelde rendement op de in 2017 uitgegeven langlopende staatsleningen, met een maximumdividend van 15%.. Ons aandelenkapitaal bedraagt € 6.795.000,-. Het gemiddeld rendement op langlopende staatsleningen was in 2017 plusminus 0,584%. Dit leidt per saldo over 2017 tot een dividenduitkering van: €652.337. Dit is € 22.000 minder dan werd begroot (baten verhoogd, € 22.000, voordelig).

Lasten gedekt door reserves

De provincie Noord-Holland heeft samen met het Rijk de stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht. Rijk en provincie (voordracht 2012-56) hebben elk een lening van maximaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste stappen te kunnen zetten voor realisatie van Pallas. Ultimo 2017 was de omvang van de uitstaande lening van € 15,3 miljoen (nominale storting inclusief bijgeboekte rente). In de jaarrekening 2017 is m.b.t. de verstrekte lening op basis van een risicoafweging een verliesvoorziening van € 15,3 miljoen opgenomen. In het voorjaar van 2018 is als onderdeel van de 2e tranche van lening € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hierdoor bedraagt op dit moment de uitstaande lening aan stichting Pallas € 22,8 miljoen. Gelet op de risicoafweging wordt in deze zomernota de verliesvoorziening met € 7,5 miljoen verhoogd (lasten verhoogd, € 7,5 miljoen, neutraal). De verhoging van de verliesvoorziening wordt door een onttrekking aan de algemene reserve gedekt, zie ook de toelichting onder OD 8.1.2. Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 zal het risico op oninbaarheid van de lening en de omvang van de verliesvoorziening opnieuw worden gewogen.
Overige mutaties reserves
Er vindt een evenredige onttrekking aan de Reserve Water als Economische Drager plaats voor de subsidie Buiten Uitvoeringsregeling aan Vaarnetwerk West-Friesland (onttrekking verhoogd, € 250.000, neutraal).