Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.2

Bijdragen aan een sterk innovatieklimaat

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

410

412

0

412

0

420

416

413

Directe lasten

450

6.580

137

6.717

2

6.480

3.780

1.500

Overdrachten

2.115

0

7.300

7.300

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

2.975

6.992

7.437

14.429

106

6.900

4.196

1.913

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.975

6.992

7.437

14.429

106

6.900

4.196

1.913

Storting reserves

6.596

322

290

612

90

3.129

100

0

Onttrekking reserves

-1.542

-7.776

-7.117

-14.893

92

-5.475

-2.445

0

Resultaat

8.030

-462

610

148

-132

4.554

1.851

1.913

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen

Bij de Kaderbrief 2019 is €500.000 voor de MIT regeling beschikbaar gesteld in het jaar 2018 (lasten verhoogd, € 500.000).
Lasten gedekt door reserves
Met de storting van fondsdeel 1 in het Innovatiefonds Noord-Holland BV zijn beheerslasten gemoeid (lasten verhoogd, € 137.000, neutraal).
Voor de uitvoering van projecten wordt een kasraming opgenomen uit de reserve Werkgelegenheid en Economie (lasten verhoogd, € 6,8 miljoen, neutraal):

  • Uitvoeringsregeling MIT 2018 € 4,8 miljoen;
  • Proof of concept € 1,2 miljoen;
  • Investeringsgereed programma € 600.000;
  • Versnellingsprogramma € 200.000..

Overige mutaties reserves
Er vindt een evenredige onttrekking aan de reserve Werkgelegenheid en Economie plaats voor de beheerslasten van de storting fondsdeel 1 in het Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (onttrekking verhoogd, € 137.000, neutraal).
Er vindt een evenredige onttrekking aan de reserve Werkgelegenheid en Economie voor de UVR MIT, Proof of concept, het Investeringsgereed programma en het Versnelling programma, (onttrekking verhoogd, € 6,8 miljoen, neutraal).
In de Meicirculaire van het provinciefonds is opgenomen dat de provincie een bedrag van €290.000 ontvangt als decentralisatie uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Werkgelegenheid en Economie (storting in de reserve verhoogd, € 290.000, neutraal).
De ruimte die aanwezig was binnen de reserve Werkgelegenheid en Economie wordt overgeheveld naar het apparaatskostenbudget en wordt benut voor de dekking van extra tijdelijke formatie voor de uitvoering van de uitvoeringsregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (baten verhoogd, €180.000, neutraal).