Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.1.2

Basiskwaliteit borgen

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

1.509

1.490

0

1.490

0

1.508

1.501

1.492

Directe lasten

2.425

2.761

1.991

4.752

72

3.246

3.039

218

Kapitaallasten

1

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

18.086

17.998

-116

17.882

-1

15.057

14.777

14.777

Subtotaal Lasten

22.022

22.249

1.875

24.123

8

19.811

19.317

16.487

Baten

-7.632

-3.026

-3.161

-6.187

104

-2.980

-2.616

-2.439

Saldo van lasten en baten

14.390

19.223

-1.286

17.937

-7

16.831

16.701

14.048

Storting reserves

18.044

2.773

2.979

5.752

107

0

0

0

Onttrekking reserves

-1.008

-1.310

-6.384

-7.694

487

0

0

0

Resultaat

31.426

20.686

-4.691

15.994

-23

16.831

16.701

14.048

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen
Bij de tweede begrotingswijziging is voor de uitvoering van Motie 110, onderdeel Gezonde leefomgeving € 100.000 beschikbaar gesteld voor stil asfalt. Dit bedrag wordt in 2018 ingezet voor gevelmaatregelen. Voor stil asfalt komt in 2019 budget beschikbaar. (lasten verhoogd, € 100.000, zie OD 2.2.1).
De taken van de Stichting Landelijk Meetpunt Afvalstoffen (LMA) zijn overgegaan naar Rijkswaterstaat. Hiervoor heeft een uitname uit het Provinciefonds plaatsgevonden en is het budget structureel op de Rijksbegroting geplaatst (lasten verlaagd, € 380.000, voordelig).
Om het verbod op varend ontgassen van benzeenhoudende stoffen in Noord-Holland te kunnen handhaven worden 40 extra eNoses geplaatst langs het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal (lasten verhoogd, € 110.000, nadelig).
Voor geluidtaken, waaronder het uitvoeren van het actieplan geluid met betrekking tot gevelisolatie, het behandelen van geluidhinderklachten en het adviseren over ruimtelijke- en infrastructurele plannen wordt capaciteit ingehuurd (lasten verhoogd, € 12.000, nadelig).
Bij de Kaderbrief 2019, paragraaf 5.2, onderdeel N, zijn middelen beschikbaar gesteld voor ICT Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (lasten verhoogd, € 254.000, nadelig).
Door aanvullende afsluitingsprocedures voor Schoteroog en de Hollandse brug in het kader van de Nazorg Stortplaatsen is voor 2018 meer budget nodig (lasten verhoogd €120.000).
Baten
Op basis van de legeopbrengsten in het kader van aanvragen voor Wabo-vergunningen in 2016 en 2017, de ontwikkeling van de legeopbrengsten in de eerste maanden van 2018 en bovendien de verwachting dat de economische hoogconjunctuur zal aanhouden, wordt de te verwachten legeopbrengst voor Wabo voor 2018 naar boven bijgesteld naar € 2,3 miljoen (baten verhoogd, € 1,3 miljoen, voordelig).
Door aanvullende afkoopsommen in het kader van Nazorg Stortplaatsen, waaronder afkopen voor Crailo NS (SBNS) en de Kerkstraat Bussum ontvangt de provincie extra bedragen in 2018 (baten verhoogd, €1.806.000)
Lasten gedekt door specifieke baten
Van de provincie Noord-Brabant wordt een bijdrage ontvangen voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval (lasten en baten verhoogd, € 10.000).
Voor de begeleiding van de transitiefase naar het landelijk verbod op varend ontgassen is door de provincies gezamenlijk een programmamanager ingehuurd om de nationale taskforce op te zetten en te begeleiden (lasten en baten verhoogd, € 69.000).
Overige mutaties reserves
Uit het provinciefonds is een bedrag ontvangen in de Meicirculaire van € 2.752.000 voor bodemsanering. Deze middelen worden gestort in de reserve Bodemsanering. Deze storting is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (storting reserve Bodemsanering verhoogd, € 2.752.000, neutraal).
Als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording is de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering onterecht niet opgenomen bij het opstellen van de begroting 2018 in 2017. De actualisatie van het programma Bodemsanering, het vaststellen van een ontwerp Gebiedsbeheerplan Dammerweg (GS-nota 1085697/1086511) en aanvullende te ontvangen DUB-gelden (Decentralisatie Uitkering Bodem) van het Ministerie van I&W DG Water en Bodem (Verseon 1061164) vormen de totale onttrekking in 2018 (Onttrekking aan Reserve Bodemsanering B&U, ontrekking verhoogd € 6.384.000).