Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.1.1

Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland

Lasten

Rekening
2017

Begroot
2018

Mutaties zomernota

Begroot 2018 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Apparaatskosten

185

198

0

198

0

212

211

210

Directe lasten

604

242

6.705

6.947

2.771

278

278

278

Kapitaallasten

21

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

125

71

0

71

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

935

511

6.705

7.216

1.312

490

489

488

Baten

-13

0

-187

-187

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

921

511

6.518

7.029

1.276

490

489

488

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

921

511

6.518

7.029

1.276

490

489

488

Toelichting op de budgettabel

Lasten gedekt door algemene middelen
Eén van de aandachtsgebieden bij Energietransitie is 'energiebesparing in de industrie'. Om hier vorm aan te geven zal voor een beperkte periode (2 jaar) capaciteit worden ingehuurd (lasten verhoogd, € 40.000, nadelig).
Voor de drie stiltegebieden waar niet wordt voldaan aan de criteria die gelden voor stiltegebieden worden zogenaamde stiltetafels belegd. Daarnaast wordt een strategische notitie met betrekking tot stiltegebieden onder de omgevingswet opgesteld (lasten verhoogd, € 45.000, nadelig).
Het organiseren van milieudialogen en een milieucafé zal worden uitbesteed. Daarnaast zal een strategische notitie worden opgesteld met betrekking tot de positionering van het instrument milieudialogen in het Noordzeekanaalgebied (lasten verhoogd, € 49.000, nadelig).
Als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de lasten met betrekking tot bodemsanering ontrecht niet opgenomen bij het opstellen van de begroting 2018 in 2017. De actualisatie van het programma Bodemsanering, het vaststellen van een ontwerp Gebiedsbeheerplan Dammerweg (GS-nota 1085697/1086511) en aanvullende te betalen DUB-gelden aan het Hoogheemraadschap Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek vormen de totale uitgaven in 2018 (lasten verhoogd, € 6.571.000).
Baten
Voor de uitgaven voor het Gebiedsbeheerplan Dammerweg (GS-nota 1085697/1086511) verwacht de provincie ongeveer de helft van de kosten te verhalen op de vier aangewezen bron eigenaren op basis van afkoopovereenkomsten (baten verhoogd, €187.000).